Thông báo

Thông báo tập hợp thành tích để khen thưởng các cháu là con cán bộ viên chức – lao động trường CĐHH1 đã đạt thành tích trong học tập năm học 2011 - 2012 (01/06/2012)
Tập hợp thành tích để khen thưởng các cháu là con cán bộ viên chức – lao động trường CĐHH1 đã đạt thành tích trong học tập năm học 2011 - 2012
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của ủy viên BCH Đoàn trường khóa XVII, nhiệm kỳ 2012 - 2014 (31/05/2012)
Phân công nhiệm vụ của ủy viên BCH Đoàn trường khóa XVII, nhiệm kỳ 2012 - 2014