Thông báo cho ở trọ miễn phí đối với các thí sinh dự thi Đại học và cao đẳng năm 2014

 QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

***

Số:  63  /TB-ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 1 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v cho ở trọ miễn phí đối với các thí sinh dự thi Đại học và cao đẳng năm 2014

 

   

    Thực hiện Chương trình Tiếp sức mùa thi 2014 nhằm hỗ trợ  cho các thí sinh đến dự thi ở  trường Cao đẳng Hàng Hải 1.

    Đoàn trường phối hợp cùng phòng Công tác học sinh-sinh viên bố trí cho các thí sinh đến dự thi ở trường Cao đẳng Hàng hải 1 được ở trọ miễn phí trong ký túc xá của nhà trường.

    Mọi phụ huynh và thí sinh đến dự thi muốn ở trong ký túc xá vui lòng liên hệ với ký túc xá trường cao đẳng Hàng hải 1theo số điện thoại 0313.765.491

Lưu ý:

          - Người nhà và thí sinh có ý thức và trách nhiệm  bảo quản và vệ sinh phòng ở trước khi trả phòng ra về.

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-          Quận đoàn Hải An (để b/c);

-          Phòng CTHSSV (để phối hợp);

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

                           (đã ký)

 

       Đào Quang Thành

Các tin khác