Tài liệu văn bản

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Hàng hải I khóa XX, nhiệm kỳ 2019 - 2022 (10/07/2019)
Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Hàng hải I khóa XX, nhiệm kỳ 2019 - 2022
Quyết định ban hành quy chế hoạt động của BCH Đoàn trường khóa XIX Nhiệm kỳ 2017 - 2019 (12/05/2017)
Quy chế hoạt động của BCH Đoàn trường khóa XIX Nhiệm kỳ 2017 - 2019
Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Hàng hải I khóa XVIII, nhiệm kỳ 2014 - 2017 (05/12/2014)
Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Hàng hải I khóa XVIII, nhiệm kỳ 2014 - 2017
HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VB ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (sửa đổi 2013) (29/12/2013)
Căn cứ quyết định số 367 - QĐ/TWĐTN-VP ngày 29/10/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về ban hành văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, để thống nhất về thể thức và cách trình bày văn bản trong toàn Đoàn
THỐNG NHẤT MẪU HUY HIỆU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (30/04/2013)
Thực hiện Công văn số 247/TWĐTN ngày 07/3/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Thống nhất mẫu chuẩn huy hiệu Đoàn. do thời gian qua các cấp bộ Đoàn trên cả nước sử dụng nhiều mẫu huy hiệu không thống nhất, có mẫu sai cả về bố cục lẫn màu sắc.
ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (sửa đổi) (25/01/2013)
Được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 12/12/2012 (gồm 12 chương, 42 điều)
LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (20/08/2012)
Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26-3, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên
ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 2007 (18/05/2012)
Được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007 (gồm 11 chương, 38 điều)