Thông báo phát giấy sinh hoạt hè hai chiều năm 2014

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  61-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 7 tháng 6 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v phát giấy sinh hoạt hè hai chiều năm 2014

 

     Thực hiện kế hoạch công tác đoàn năm học 2013-2014 về việc giới thiệu Đoàn viên tham gia sinh hoạt hè hai chiều tại địa phương nhân dịp nghỉ hè.

     Đoàn thanh niên các khoa, Trung tâm Tin học chỉ đạo và phát giấy giới thiệu, phiếu nhận xét kết quả cho sinh viên đơn vị mình.

     Thời gian phát giấy từ 8 đến ngày 15 tháng 6 năm 2014.

 

                                         

Nơi nhận:

-   Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-   Quận đoàn Hải An (để b/c);

-   Phòng CTHSSV (để b/c);

-   ĐTN các khoa, trung tâm, chi đoàn (để thực hiện);

-   Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

 BÍ THƯ

 

                       (đã ký)

 

                   Đào Quang Thành

Các tin khác