Giới thiệu

Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XX (nhiệm kỳ 2019 – 2022) từ tháng 3/2021 (29/03/2021)
Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XX (nhiệm kỳ 2019 – 2022) từ tháng 3/2021
Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XX (nhiệm kỳ 2019 – 2022) từ tháng 11/2020 (20/11/2020)
Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XX (nhiệm kỳ 2019 – 2022) từ tháng 11/2020
Nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XX (nhiệm kỳ 2019 – 2022) (28/06/2019)
Nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XX, nhiệm kỳ 2019 – 2022
DANH SÁCH BCH ĐOÀNTRƯỜNG KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2017-2019 (31/05/2017)
BCH Đoàn trường khóa XIX, nhiệm kỳ 2017-2019 được Đại hội đại biểu bầu ra ngày 27/5/2017
NHÂN SỰ BCH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CĐHH I KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2012-2014 (13/06/2012)
BCH Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải 1 được Đại hội khóa XVII bầu ra vào tháng 5/2012