Kế hoạch về việc phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ giao thông vận tải tổ chức hội nghị truyền thông tác hại của thuốc lá và luật phòng chống tác hại của thuốc lá

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

                   ***

Số: 129-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải An, ngày 23 tháng 9 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

V/v phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ giao thông vận tải  tổ chức hội nghị truyền thông tác hại của thuốc lá và luật phòng chống tác hại của thuốc lá

                      

     Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn học kỳ 1 năm học 2016-2017 về việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

     BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị truyền thông tác hại của thuốc lá và Luật phòng chống tác hại của thuốc lá như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Truyền thông tác hại của thuốc lá và Luật phòng chống tác hại của thuốc lá cho sinh viên trong nhà trường.

2. Yêu cầu

- BCH Đoàn trường, BT các lớp tham gia

- Tổ chức đơn giản, thu hút người nghe.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

- Truyền thông tác hại của thuốc lá và Luật phòng chống tác hại của thuốc lá;

- Giải đáp và tư vấn cho sinh viên hút thuốc lá muốn cai thuốc lá.

2. Hình thức

- Hội nghị truyền thông;

- Giảng viên cấp thành phố giảng dạy và tuyên truyền;

- Sinh viên tham gia các trò chơi có thưởng thông qua các hoạt động.

III. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 14h ngày 30/10/2016

2. Địa điểm: Hội trường A3

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập ban tổ chức

- Đồng chí Đào Quang Thành – BT Đoàn trường Trưởng ban

- Đồng chí Nguyễn Trung Kiên-Phó BT Đoàn trường Phó trưởng ban

2. Phân công nhiệm vụ

Các đồng chí trong BCH Đoàn trường tham gia với tư cách là thành viên.

- Đoàn thanh niên mỗi khoa tuyên truyền cho học sinh, sinh viên khoa mình tham gia.

- Đồng chí Đào Quang Thành triệu tập sinh viên khóa 44 tham dự

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Từ 20/9 đến 23/9 xây dựng kế hoạch;

- Từ 23/9 đến 24/9 BCH phát giấy triệu tập và tổng hợp danh sách học sinh, sinh viên tham gia;

- Ngày 25/9 BTV Hoàn thiện thiết kế phông, trang trí khánh tiết, treo poster tuyên truyền;

- Ngày 30/9 tổ chức hội nghị.

.

   Trên đây là kế hoạch truyền thông tác hại của thuốc lá và Luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2016. Yêu cầu các đồng chí trong BCH đoàn thực hiện đúng tiến độ để  hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN (để biết);

- Phòng CTHSSV (để biết);

- Các đơn vị, khoa chuyên môn (để th.hiện);

- Lưu VP.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

Đào Quang Thành

 

Các tin khác