Kế hoạch tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016)

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI 1

* * *

Số  118-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(26/3/1931-26/3/2016)

 

      Thực hiện kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 2 năm học 2015-2016 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tháng thanh niên 2016.

Ban thường vụ Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 84 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành’

- Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên về ý nghĩa ngày thành lập Đoàn.

2. Yêu cầu

- Tổ chức trang trọng, phù hợp tình hình thực tế của Đoàn trường;

- BCH Đoàn trường, BT, P.Bí thư các chi đoàn lớp tham gia.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

 1. Nội dung thực hiện
 • Tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • Tuyên dương tập thể và cá nhận có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên.

Chương trình chi tiết: (có văn bản kèm theo)

 1. Hình thức

Mít tinh, kỷ niệm

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian

 14h ngày 25 tháng 3 năm 2016

 1. Địa điểm

Hội trường A3

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban tổ chức

Đ/c Đào Quang Thành –Bí thư đoàn trưởng –Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Trung Kiên – Phó bí thư đoàn trường-Phó trưởng ban

Đ/c Trần Văn Lâm-Bí thư khoa ĐKTB –Thành viên

Đ/c Trần Khánh Hà –41 CKT2 –Thành viên

Đ/c Cao Văn Dương- UV  –Thành viên

2. Phân công nhiệm vụ

- Giao cho đồng chí Nguyễn Trung Kiên triệu tập BT các lớp khoa Kinh tế, TT Tin học;

- Đồng chí Trần Văn Lâm triệu tập BT các lớp khoa ĐKTB, MKT;

- Đồng chí Đào Quang Thành triệu tập BT các lớp khoa CK, Đ-ĐT;

- Giao cho các đồng chí Kiên, Lâm, Phong họp bình xét các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 • Từ 6/3 đến 10/3 xây dựng kế hoạch;
 • Từ 10/3 đến 15/3 phân công Đoàn thanh niên các khoa bình xét, lựa chọn cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên;
 • Ngày 18/3 đến 21/3 BTV Đoàn trường tổng hợp, in, hoàn thiện giấy khen;
 • Ngày 24/3 BTV hoàn thiện trang trí khánh tiết;
 • Ngày 25/3 tổ chức lễ mít tinh.

 

    Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016).

Yêu cầu các đồng chí trong BCH Đoàn trường thực hiện để  hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

 

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-          BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

-          ĐTN Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để th.hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

Đào Quang Thành

 

 

 

Các tin khác