Kế hoạch liên tịch phát động Sinh viên với NCKH năm 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI 1- PHÒNG                                        HTQT&NCKH

                             * * *

Số  124-KHLT/ĐTN-P HTQT&NCKH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày 12  tháng 5 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức lễ phát động sinh viên nghiên cứu khoa học 2016

 

      Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn học kỳ 2 năm học 2015-2016 về việc đồng hành cùng sinh viên trong học tập.

      BCH Đoàn trường phối hợp cùng Phòng HTQT&NCKH xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động sinh viên Nghiên cứu khoa học, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 1. Mục đích:

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và cơ hội để sinh viên phát huy khả năng nghiên cứu, sáng tạo, độc lập trong suy nghĩ, bước đầu hiện thực hóa những ý tưởng khoa học, trao đổi thông tin và những quan tâm về khoa học để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả học tập trong Nhà trường;

 Tăng cường tính tự chủ trong học tập và nghiên cứu, ứng dụng lý thuyết vào thực tế của sinh viên.

 1. Yêu cầu: 

Các hoạt động trong lễ phát động được tổ chức đơn giản, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trong sinh viên.

Công tác phối hợp hài hòa, đảm bảo tính xuyên suốt trong quá trình tổ chức.

II. ĐỐI T­ƯỢNG:

- GVCN các lớp;

- Các bạn sinh viên có đề tài NCKH;

- Cán bộ lớp;

- ĐVTN là bí thư và phó bí thư các chi đoàn đang học tập tại trường.

III. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM:

 1. Thời gian:

1/2 ngày bắt đầu từ 15h30’  ngày 18/5/2016.

 1. Địa điểm:

Hội trường A3

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

 1. Nội dung

 - Mít tinh kỉ niệm hưởng ứng ngày Khoa học công nghệ Việt Nam (18/5);

- Báo cáo sơ kết công tác nghiên cứu khoa học trong kỳ 2, năm học 2015-2016;

- Tạo tạo sân chơi học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học;

 - Phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên;

 - Khích lệ sinh viên phát huy tiềm năng của mình trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và sáng tạo;

- Chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho các bạn Sinh viên khóa mới tham gia.

 1. Hình thức

Phát động phong trào

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban tổ chức

Đ/c Đào Quang Thành –Bí thư đoàn trưởng –Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Việt Dũng – Phó trưởng P HTQT&NCKH-Phó trưởng ban

Đ/c Trần Văn Lâm-Bí thư khoa ĐKTB –Thành viên

Đ/c Trần Khánh Hà – UVBCH Đoàn trường–Thành viên

Đ/c Phan Đình Nguyên – CB P HTQT&NCKH–Thành viên

2. Phân công nhiệm vụ

- BTV Đoàn trường phụ trách trang trí khánh tiết, Thiết kế phông sân khấu, mượn Hội trường, công tác lẽ tân, mời các đơn vị, GVCN có liên quan;

- Phòng HTQT&NCKH phụ trách xin ý kiến BGH về nội dung chương trình, đề nghị khen thưởng cho SV có đề tài NCKH;

- Giao cho đoàn thanh niên các đơn vị tuyên truyền về lễ phát động;

- Giao cho Đoàn thanh niên các đơn vị triệu tập Bí thư, P.Bí thư, CB lớp các chi đoàn tham dự lễ phát động.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 • Từ 10/5 đến 12/5 xây dựng kế hoạch;
 • Từ 14/5 đến 16/5 Phòng HTQT&NCKH tổng hợp danh sách Sinh viên có đề tài NCKH, xin ý kiến BGH về nội dung chương trình, đề nghị khen thưởng cho SV có đề tài NCKH;
 • Từ ngày 14/5 đến 17/5 BTV Đoàn trường Thiết kế phông sân khấu, mượn Hội trường, bố trí SV làm công tác lẽ tân, mời các đơn vị, GVCN có liên quan;
 • Ngày 16/5 Đ/c Trần Văn Lâm phụ trách đội SVTN treo băng rôn;
 • Ngày 17/5 đ/c Phan Đình Nguyên lấy Bằng khen và hoàn thành thủ tục lĩnh thưởng cho SV; đ/c Trần Khánh Hà thuê áo dài phụ trách công tác lễ tân đầu giờ và bê hoa, giấy khen lúc khen thưởng;
 • 13h00’ ngày 18/5 nhận và kiểm tra hội trường, 15h30’ tổ chức lễ phát động.

 

     Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức lễ phát động sinh viên nghiên cứu khoa học 2016 của Đoàn thanh niên và Phòng HTQT&NCKH.

TM. PHÒNG HTQT&NCKH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký) 

 

Trần Việt Dũng

       

 T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

            BÍ THƯ

 

            (đã ký)

 

              Đào Quang Thành

 

 

                       

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-          Đ/c Thành, Dũng, Lâm, Nguyên, Hà (để th. hiện);

-          ĐTN Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để th.hiện);

-         Lưu VP Đoàn trường, Phòng HTQT&NCKH.

 

 

Các tin khác