kế hoạch tổ chức tổ chức Hội nghị truyền thông về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  122-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 9 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

V/v phối hợp với Đoàn phường Đông Hải 1 tổ chức hội nghị truyền thông về bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

 

                      

      Căn cứ kế hoạch số 127-KH/ĐTN ngày 29 tháng 4 năm 2016 của quận Đoàn Hải An về việc tổ chức hội nghị truyền thông về bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

 BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tham gia, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Đề cao ý thức trách nhiệm, vai trò của đoàn viên thanh niên trong trường Cao đẳng Hàng hải I về thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, gương mẫu vận động gia đình đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

 1. Yêu cầu

- Việc tổ chức các hoạt động phối hợp phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng sâu rộng.

- Tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của Đoàn trường.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

 1. Nội dung

    Tham dự Hội nghị truyền thông về bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Đại biểu truyền thông cấp Quận do Đoàn phường Đông Hải 1 mời, Đoàn rường CĐHHI mời đại biểu nhà trường và sinh viên đi bầu cử tham dự.

 1. Hình thức

Hội nghị truyền thông

III. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian:

½ ngày, 14h00’ ngày 13 tháng 5 năm 2016

      2 .Địa điểm:

Hội trường tẩng 3, trụ sở UBND Phường Đông Hải 1

IV . TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập Ban tổ chức

Đ/c Đào Quang Thành – Bí thư đoàn trường-Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Việt Hưng - UV BCH Đoàn trường – Thành viên

Đ/c Trần Khánh Hà- UV BCH Đoàn trường – Thành viên

 1. Phân công nhiệm vụ

-        Đồng chí Đào Quang Thành phụ trách tập hợp và xin xe nhà trường;

-        Đồng chí Nguyễn Việt Hưng tập hợp và quản lý  SV khoa ĐKTB, KT MTB, Đ-ĐT có mặt ở trường lúc 13h30’;

-        Đồng chí Trần Khánh Hà tập hợp và quản lý  sinh viên các khoa còn lại và có mặt ở trường lúc 13h30’;

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 • 8/5 đến 9/5 xây dựng kế hoạch;
 • Từ 9/5 đến 11/5 tập hợp danh sách sinh viên đi bầu cử ở địa điểm trên địa bàn phường Đông Hải 1;
 • 9/5 thống nhất chương trình với Phường Đông Hải 1;
 • 13h30’ ngày 13/5 tập trung tại hội trường A3, Trường Cao đẳng Hàng hải I;
 • 14h00’ ngày 13/5 tham gia Hội nghị.

 

    Trên đây là kế hoạch tổ chức tổ chức Hội nghị truyền thông về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

                                   

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-          BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

-          Đ/c  Hưng, Hà (để th. hiện);

-          ĐTN Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để th.hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

Đào Quang Thành

Các tin khác