Kế hoạch hoạt động tháng 5

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

***

Số:  120 /KH-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 /2016

Stt

Nội dung công việc

Dự kiến

thời gian

Người

thực hiện

Ghi chú

1.      

Tham dự Mít tinh kỷ niệm 44 năm ngày thành lập trường

4/5

BCH

 

2.      

Tham dự Liên hoan Ca múa nhạc chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5

5-10/5

Đ/c Thành

Quận Hải An tổ chức

3.      

Hội nghị truyền thông về tác hại của thuốc lá

10-12/5

Đ/c Thành

Mời giảng viên cấp thành phố

4.      

Hội nghị hưởng ứng ngày Khoa học Việt Nam

18/5

Đ/c Thành

Phối hợp với phòng QHQT

5.      

Hội nghị truyền thông về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

19-20/5

Đ/c Thành

 Phối hợp với Quận Đoàn Hải An

6.      

Tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo

20-27/5

Đ/c Thành, Kiên

 Phối hợp với TT HH@TM

7.      

Phối kết hợp các hoạt động khác của các đơn vị

Từ 1/5 đến 30/5

BCH

Hoạt động đột xuất

8.      

Tham gia các hoạt động của đoàn cấp trên

Từ 1/5 đến 30/5

BCH

Hoạt động đột xuất

Lưu ý: Thời gian thực hiện có thể thay đổi cho phù hợp với thực tế.

Các hoạt động trong tháng sẽ có kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

- BTV quận Đoàn Hải An (để b/c);

- Các đ/c UVBCH (để thực hiện);

- Lưu VP.

T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

BÍ THƯ

(đã ký) 

Đào Quang Thành

Các tin khác