Kế hoạch sơ kết hoạt động đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 1, năm học 2015-2016 & phương hướng nhiệm vụ học kỳ 2

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  111-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày  4  tháng 1 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2015-2016

& phương hướng nhiệm vụ công tác học kỳ 2 năm học 2015-2016.

 

     Thực hiện kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014-2015 về việc sơ kết công tác đoàn  học  kỳ 1 năm học 2015-2016.

     Ban thường vụ Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn  học  kỳ 1 năm học 2014-2015, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 1. Mục đích

Đánh giá việc triển khai thực hiện chủ đề học kỳ 1,  năm học 2015-2016, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ( đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và kinh nghiệm trên từng mặt công tác)

 1. Yêu cầu

Triển khai tới BCH đoàn các lớp.

Công tác tổ chức đơn giản, hiệu quả, đảm bảo đúng nội dung, phù hợp với tình hình thực tế của Đoàn trường.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

 1. Nội dung thực hiện
 • Tình hình học sinh và sinh viên với những yếu tố tác động qua công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng.
 • Phong trào “xung kích phát triển kinh tế -xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
 • Phương hướng hoạt động học kỳ 2 năm học 2015-2016.
 • Chương trình chi tiết: (có văn bản kèm theo)
 1. Hình thức

Hội nghị sơ kết

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian

14h00 ngày 12 tháng 1 năm 2016

 1. Địa điểm

Hội trường A3

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

      1. Thành lập Ban tổ chức

Đ/c Đào Quang Thành –Bí thư đoàn trưởng –Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Trung Kiên – Phó bí thư đoàn trường-Phó trưởng ban

Đ/c Trần Văn Lâm-Bí thư đoàn khoa ĐKTB –Thành viên

Đ/c Đoàn Anh Phong- Bí thư đoàn khoa Điện, Điện tử –Thành viên

Đ/c Cao Văn Dương-UVBCH –Thành viên

      2. Phân công nhiệm vụ

-        Đ/c Đào Quang Thành –Bí thư đoàn trưởng  phụ trách tổng hợp báo hoạt động học kỳ 1 & phương hướng hoạt động Đoàn học kỳ 2;

-        BTV phụ trách triệu tập các Bí thư, Phó bí thư tới dự, mời các đại biểu;

-        Đ/c Cao Văn Dương phụ trách trình chiếu trong hội nghị;

-        Đồng chí Đoàn Anh Phong quản lý trật tự trong hội nghị;

-        Đồng chí Trần Văn Lâm phụ trách điều hành chương trình.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 • Từ 31/12/2015 đến 4/1 xây dựng kế hoạch;
 • Từ 5/1 đến 8/1 BTV triệu tập học sinh, sinh viên tham gia;
 • Từ 8/1 đến 11/1 BTV hoàn thiện trang trí khánh tiết, báo cáo, kế hoạch hoạt động học kỳ 2 năm học 2015-2016;
 • 14h00 ngày 12/1 tổ chức hội nghị.

         

          Trên đây là kế hoạch tổ chức sơ kết học kỳ 1, năm học 2015-2016 & phương hướng nhiệm vụ công tác học kỳ 2 năm học 2015-2016. Đề nghị các đồng chí trong BCH triển khai để buổi lễ đạt kết quả tốt.

                  

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-          BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

-          Các đ/c UVBCH (để th.hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

 

Đào Quang Thành

 

 

Các tin khác