Kế hoạch hoạt động tháng 10

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  103-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 28 tháng 9 năm 2015

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 /2015

 

Stt

Nội dung công việc

Dự kiến

thời gian

Người

thực hiện

Ghi chú

1.      

Họp ban chấp hành

28/9

đ/c Thành

16h00

2.      

Tổ chức chương trình “Kỷ niệm ngày Phụ nữ VN ” cho SV nữ

15-20/10

đ/c Thành , Kiên

Phối hợp BNC

3.      

Tổ chức ngày hội SV tìm hiểu về luật giao thông qua các trò chơi dân gian

10- 24/10

đ/c Thành, Kiên

Phối hợp P CTHSSV

4.      

Phối kết hợp các hoạt động khác của các đơn vị

Từ 1/10 đến 31/10

BCH

Hoạt động đột xuất

5.      

Tham gia các hoạt động của đoàn cấp trên

Từ 1/10 đến 31/10

BCH

Hoạt động đột xuất

Lưu ý: Thời gian thực hiện có thể thay đổi cho phù hợp với thực tế.

Các hoạt động trong tháng sẽ có kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để phối hợp);

-          Các đ/c UVBCH, ĐTN các khoa, Tổ Tin học (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

Đào Quang Thành

Các tin khác