Kế hoạch tháng 9-2015

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  102-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 26 tháng 8 năm 2015

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 /2015

 

Stt

Nội dung công việc

Dự kiến

thời gian

Người

thực hiện

Ghi chú

1.      

Họp ban chấp hành

26/8

đ/c Thành

15h00

2.      

Tổ chức chương trình “Tham quan tuyên truyền về chứng cứ pháp lý Biển và hải đảo” cho SV khóa 43

15-25/9

đ/c Thành , Kiên

Phối hợp Bộ tư lệnh CSBiển vùng 1

3.      

Tham gia Hội thi tìm hiểu luật GTĐB khối các trường CĐ, ĐH khu vực Đông Bắc Bộ

15- 27/9

đ/c Thành, Kiên

Phối hợp P CTHSSV

4.      

Phối kết hợp các hoạt động khác của các đơn vị

Từ 1/9 đến 30/9

BCH

Hoạt động đột xuất

5.      

Tham gia các hoạt động của đoàn cấp trên

Từ 1/9 đến 30/9

BCH

Hoạt động đột xuất

Lưu ý: Các hoạt động trong tháng sẽ có kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể

           Thời gian thực hiện có thể thay đổi cho phù hợp với thực tế.

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để phối hợp);

-          Các đ/c UVBCH, ĐTN các khoa, Tổ Tin học (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

Đào Quang Thành

Các tin khác