Kế hoạch hoạt động tháng 1-2016

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

***

Số:  110 /KH-ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 /2016

Stt

Nội dung công việc

Dự kiến

thời gian

Người

thực hiện

Ghi chú

1.      

Họp BCH

4-5/1

Đ/c Thành

VP Đoàn

2.      

Lập kế hoạch phương hướng hoạt động học kỳ 2, năm học 2015-2016

6-8/1

Đ/c Thành

Trình BGH

3.      

Tham gia kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Hội SV và ngày truyền thống HSSV

7-9/1

Đ/c Thành

Tham gia VN, giới thiệu SV Nghèo vượt khó nhận học bổng

4.      

Hội nghị sơ kết hoạt động kỳ 1, phương hướng hoạt động kỳ 2

11-15/1

Đ/c Thành

BT các chi đoàn tham dự

5.

Phối hợp CĐ, BNC tặng quà cho các cháu có khuyết tật ở trên địa bàn Quận Hải An

29/1

Đ/c Thành, Kiên

BCH tham gia cùng tặng quà

6.      

Phối kết hợp các hoạt động khác của các đơn vị

Từ 1/1 đến 30/1

BCH

Hoạt động đột xuất

7.      

Tham gia các hoạt động của đoàn cấp trên

Từ 1/1 đến 30/1

BCH

Hoạt động đột xuất

Lưu ý: Thời gian thực hiện có thể thay đổi cho phù hợp với thực tế.

Các hoạt động trong tháng sẽ có kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

- BTV quận Đoàn Hải An (để b/c);

- Các đ/c UVBCH (để thực hiện);

- Lưu VP.

T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Đào Quang Thành

 

 

Các tin khác