Kế hoạch tháng 11/2015

 

 

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  106-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 /2015

Stt

Nội dung công việc

Dự kiến

thời gian

Người

thực hiện

Ghi chú

1.      

Họp ban chấp hành

26/10

Thành

16h00

2.      

Tổ chức chương trình “Tuần học tốt chào mừng 20-11 ” cho SV nữ

10-19/11

Thành , Kiên

Tất cả các lớp tham gia

3.      

Tham gia và tổ chức “Đêm hội văn hóa giao thông”

5- 20/11

Thành, Kiên

Hà và đội VNXK tập 6 tiết mục, 01 kịch truyền thông, Thành mời CATP, trường TC VHNT tham gia

4.      

Tham gia văn nghệ chào mừng 20-11

20/11

Thành, Hà

Đội VNXK

5.      

Tổ chức hiến máu tình nguyện

25/11

Thành, Kiên

Phối hợp với CĐ trường

6.      

Phối kết hợp các hoạt động khác của các đơn vị

Từ 1/11 đến 30/11

BCH

Hoạt động đột xuất

7.      

Tham gia các hoạt động của đoàn cấp trên

Từ 1/11 đến 30/11

BCH

Hoạt động đột xuất

Lưu ý: Thời gian thực hiện có thể thay đổi cho phù hợp với thực tế.

Các hoạt động trong tháng sẽ có kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

- BTV quận Đoàn Hải An (để b/c);

- Các đ/c UVBCH (để thực hiện);

- Lưu VP.

T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký) 

Đào Quang Thành

 

Các tin khác