Kế hoạch tháng 12-2015

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  109-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 26 tháng 11 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 /2015

 

Stt

Nội dung công việc

Dự kiến

thời gian

Người

thực hiện

Ghi chú

1.      

Họp ban chấp hành

26/11

đ/c Thành

16h00

2.      

Tổ chức Hội nghị truyền thông “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS”

1-2/12

đ/c Thành , Kiên

Đại diện BCS, BCH tất cả các lớp tham gia

3.      

Phát tờ rơi tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

7- 8/12

đ/c Thành, Kiên

Hà và đội TNXK

4.      

Ra quân thứ 7 tình nguyện

19-26/12

đ/c Thành, Kiên

Đội TNXK, BT các chi đoàn

5.      

Phối kết hợp các hoạt động khác của các đơn vị

Từ 1/12 đến 30/12

BCH

Hoạt động đột xuất

6.      

Tham gia các hoạt động của đoàn cấp trên

Từ 1/12 đến 30/12

BCH

Hoạt động đột xuất

Lưu ý: Thời gian thực hiện có thể thay đổi cho phù hợp với thực tế.

Các hoạt động trong tháng sẽ có kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để phối hợp);

-          Các đ/c UVBCH, ĐTN các khoa, Tổ Tin học (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

Đào Quang Thành

Các tin khác