Kế hoạch Phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  114-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 15 tháng 1 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

V/v Phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện tiết kiệm điện, nước trong nhà trường

 

    Căn cứ kế hoạch hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 2, năm học 2015-2016 của Đoàn trường.

    Ban thường vụ Đoàn Trường xây dựng kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện, nước trong trường học, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nâng cao ý thức tự giác, gương mẫu thực hành tiết kiệm điện, nước trong học sinh, sinh viên bằng cách sử dụng điện, nước hợp lý.

- Phát động phong trào thi đua tiết kiệm điện, nước cho các chi đoàn trong toàn trường, góp phần cùng nhà trường thực hành chính sách sử dụng tiết kiệm và hiệu quả điện, nước.

- Tiết kiệm trong sử dụng điện, nước là nội dung thi đua, rèn luyện đối với học sinh, sinh viên trong quá trình làm việc, học tập tai trường.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

  1. Nội dung

- Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của nhà trường về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện cho học sinh, sinh viên. 

- Tăng cường giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen của cán bộ, nhân viên, học sinh sinh viên trong việc sử dụng điện, nước nhằm tiết kiệm và nâng cao hiệu quả của các trang thiết bị.

- Tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên có thể tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người học trong phòng ít, khi trời nắng với cường độ mạnh.

- Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và cắt hẳn nguồn điện khi không sử dụng các thiết bị sau giờ học.

- Sử dụng hợp lý số lượng đèn chiếu sáng chung (vào ban đêm) ở hành lang.

  1. Hình thức

- Triển khai các tiêu lệnh nhắc nhở tiết kiệm điện, nước ngay tại các trang thiết bị, dưới cầu dao điện trong các phòng học, công tắc điện ở các hành lang khu nhà làm việc cũng như ở các hành lang lớp học tại tất cả các khu vực trong trường.

- Lựa chọn các áp phích, khẩu hiệu về chủ đề tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường đặt ở những nơi thích hợp trong nhà trường để nhắc nhở ý thức tiết kiệm cho mọi người. 

- Ban cán sự các lớp và BCH các chi đoàn chịu trách nhiệm về việc ngắt cầu dao điện trong lớp của mình khi hết giờ học.

- Các chi đoàn lớp ký cam kết thi đua thực hiện tiết kiệm điện. Chi đoàn lớp nào không tham gia sẽ bị trừ 20 điểm xếp loại tập thể, chi đoàn lớp nào vi phạm 4 lần/tháng sẽ bị trừ 10 điểm trong xếp loại tập thể cuối năm. 

- Phối hợp với Phòng TCHC, Phòng CTHSSV nhằm tạo sự hoạt động nhịp nhàng đồng bộ, có hiệu quả trong phong trào tiết kiệm điện, nước.

- Đoàn trường có hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có sáng kiến hiệu quả trong phong trào tiết kiệm điện, nước.

- Các cá nhân cố ý vi phạm gây lãng phí điện, nước sẽ bị kỷ luật thích đáng với hành vi vi phạm của mình.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:14 h ngày 22 tháng 01 năm 2016

- Địa điểm: Hội trường A3

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

- Tiết kiệm năng lượng hôm nay vì thế hệ mai sau.

- Hạn chế dùng bóng đèn dây tóc trong chiếu sáng.

- Tiết kiệm điện bảo vệ môi trường.

- Hãy tắt tất cả các thiết bị điện khi không sử dụng.

- Vì lợi ích của nhà trường, mọi người hãy tiết kiệm điện.

- Sử dụng điện, nước hiệu quả và tiết kiệm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập ban tổ chức

- Đồng chí Đào Quang Thành - BT Đoàn trường Trưởng ban

- Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó BT Đoàn trường Phó trưởng ban

- Các đồng chí trong BCH Đoàn trường còn lại tham gia với tư cách là ủy viên

2. Phân công nhiệm vụ

- Đồng chí Đào Quang Thành chịu trách nhiệm liên hệ với Phòng TCHC, Phòng CTHSSV để phối hợp tổ chức;

- Đồng chí Nguyễn Trung Kiên phụ trách triệu tập các Lớp trưởng tham gia ký cam kết;

- Đồng chí Trần Khánh Hà thay mặt cho Đoàn viên phát biểu hưởng ứng phong trào thực hành tiết kiệm.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

  • Từ 13/01 đến 15/01 xây dựng kế hoạch;
  • Từ 15/01 đến 18/01 hoàn thành công tác tổ chức (liên hệ phối hợp với các đơn vị, kịch bản chương trình);
  • Từ 18/01 đến 20/01 thông báo cho các lớp;
  • 14h00 ngày 22/01 tổ chức chương trình.

 

    Trên đây là kế hoạch Phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện tiết kiệm điện, nước trong nhà trường. Ban Thường vụ  Đoàn trường đề nghị các thành viên liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

- BTV quận Đoàn Hải An (để b/c);

- Phòng CTHSSV, Phòng TCHC (để phối hợp);

- Các đ/c trong BCH đoàn trường (để thực hiện);

- Lưu VP.

 

          T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

            BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

              Đào Quang Thành

 

 

Các tin khác