Kế hoạch Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường cao đẳng Hàng hải I lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2019

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  134 -KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 15  tháng 1 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường cao đẳng Hàng hải I lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 - 2019

 

 
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thực hiện Kế hoạch số 160 ngày 17/11/2016 của Ban Thường vụ Quận Đoàn về “Tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hải An lần thứ 4 nhiệm kỳ 2017 - 2022”.

Ban Chấp hành Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường  Cao đẳng Hàng hải I lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Trường lần thứ VII (2014 – 2017), những thuận lợi khó khăn, những mặt được, hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua; xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường nhiệm kỳ XIX (2017 - 2019) gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên Nhà trường.

- Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  Đoàn Trường nhiệm kỳ XVIII (2014 – 2017); chuẩn bị và bầu cử nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ XIX (2017 – 2019) đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra.

- Chuẩn bị cho các nội dung chuyên đề tham gia góp ý cho văn kiện Đại hội, bầu cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 - 2022.

2. Yêu cầu:
- Công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, chương trình Đại hội đảm bảo đúng điều lệ Đoàn, sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy, những định hướng, chỉ đạo của Quận Đoàn và đảm bảo thực chất, hiệu quả, tiết kiệm.
- Tạo một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Trường, có sức lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, thi đua sôi nổi trước, trong và sau Đại hội, phát huy cao nhất trí tuệ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, tranh thủ ý kiến đóng góp của các phòng, ban, khoa và đoàn viên, thanh niên cho nội dung văn kiện đại hội.
- Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ XIX (2017 – 2019) đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn chức danh, có số lượng và cơ cấu hợp lý phù hợp Quy chế Cán bộ Đoàn.

 I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1.Thời gian:(Dự kiến)

Sáng ngày 26/4/2017: Đại hội 

2. Địa điểm:Hội trường A3  

III. SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU:

1. Đại biểu khách mời: dự kiến là 20 đại biểu gồm:

- Lãnh đạo QuậnĐoàn Hải An;

- Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường;

- Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Ban,Trung tâm, Xưởng đội tàu trong Nhà trường;

- Đại diện Công Đoàn. 

2. Đại biểu chính thức:  dự kiến 60 đại biểu, bao gồm:

- Đại biểu đương nhiên

- Đại biểu bầu chọn từ cơ sở (có thông báo phân bổ cụ thể riêng).

- Đại biểu chỉ định

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.
1. Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XVIII (2014 – 2017).
2. Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Trường nhiệm kỳ XVIII (2014 – 2017). 
3. Xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường nhiệm kỳ XIX (2017 – 2019).
4. Bầu Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ XIX (2017 – 2019).
5. Bầu đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2022.
6. Tham luận, thảo luận, đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội.
  V. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.Ban Chỉ đạo:

- Đại diện Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải An;

- Thầy Đinh Gia Vinh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Nhà trường;
- Cô Vũ Thị Hải Vân – Chủ tịch Công đoàn, Đảng ủy viên phụ trách thanh niên, Phó Hiệu Trưởng Nhà trường;
2. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội:
Ban Chấp hành Đoàn Trường phân công tập thể Ban Thường vụ Đoàn Trường tham gia Ban tổ chức Đại hội. Thường trực Ban Tổ chức Đại hội là các đồng chí Thường trực Đoàn Trường:
- Đ/c Đào Quang Thành, Bí thư Đoàn trường                - Trưởng ban;
- Đ/c Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Đoàn trường      - Phó ban;
- Đ/c Cao Văn Dương, UVBCH Đoàn trường               - Thành viên;
- Đ/c Mai Thị Len, UVBCH Đoàn trường                     - Thành viên;
- Đ/c Trần Phương Hà, UVBCH Đoàn trường               - Thành viên;
- Đ/c Nguyễn Viết Hưng, UVBCH Đoàn trường          - Thành viên;
- Đ/c Lê Thanh Cường, UVBCH Đoàn trường              - Thành viên;
- Đ/c Vũ Đình Chiến, UVBCH Đoàn trường                 - Thành viên;

- Đ/c Lê Tuấn Dương, UVBCH Đoàn trường                - Thành viên;

- Đ/c Bùi Văn Khôi, UVBCH Đoàn trường                   - Thành viên;
- Đ/c Vũ Đức Dũng, UVBCH Đoàn trường                   - Thành viên;
* Ban Tổ chức có nhiệm vụ:
- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tổng thể quá trình chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội.
- Xin ý kiến Quận  Đoàn và Đảng ủy trong suốt quá trình chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội.
- Chỉ đạo, điều hành hoạt động các tiểu ban phục vụ Đại hội.
- Xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết của Ban tổ chức Đại hội, duy trì chế độ giao ban định kỳ với trưởng, phó các tiểu ban.
3. Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội: gồm 4 tiểu ban
a) Tiểu ban nội dung: gồm các đồng chí có tên sau
- Đ/c Đào Quang Thành, Bí thư Đoàn trường                - Trưởng tiểu ban;
- Đ/c Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Đoàn trường      - Phó tiểu ban;
- Đ/c Vũ Đức Dũng, UVBCH Đoàn trường                   - Thành viên;
 
* Nhiệm vụ: tham mưu chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội gồm các nội dung sau:
- Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2014 – 2017. Xây dựng dự thảo mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường nhiệm kỳ XIX (2017 – 2019).
          - Tham mưu, chuẩn bị và tổ chức thực hiện các chuyên đề, các tham luận phục vụ đại hội.
          - Tổ chức các hình thức tổng hợp thông tin, lấy ý kiến góp ý từ cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên; xây dựng các chuyên đề lấy ý kiến góp ý của lãnh đạo các phòng, khoa, ban, các đối tượng thanh niên… cho nội dung văn kiện Đại hội.
b) Tiểu ban Nhân sự: gồm các đồng chí có tên sau:
- Đ/c Cao Văn Dương, UVBCH Đoàn trường          - Trưởng tiểu ban;
- Đ/c Lê Thanh Cường, UVBCH Đoàn trường          - Phó tiểu ban;
- Đ/c Nguyễn Viết Hưng, UVBCH Đoàn trường          - Thành viên;
 
* Nhiệm vụ:
- Tham mưu kế hoạch phân bổ đại biểu tham dự Đại hội và theo dõi quá trình bầu chọn đại biểu từ cơ sở.
- Dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XVIII.
- Tham mưu đề án nhân sự Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIX (2017 - 2019), tổ chức thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự trình Đại hội.
- Tham mưu nhân sự các bộ phận điều hành Đại hội (Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, ĐoànChủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu…).
c) Tiểu ban Tuyên truyền - hoạt động:
- Đ/c Trần Phương Hà, UV BCH Đoàn trường           - Trưởng tiểu ban;
- Đ/c Vũ Đình Chiến, UV BCH Đoàn trường              - Phó tiểu ban;
- Đ/c Lê Tuấn Dương, UV BCH Đoàn trường            - Phó tiểu ban;

* Nhiệm vụ:
- Tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tổ chức hướng dẫn cơ sở thực hiện các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội đến chi đoàn, đoàn viên, sinh viên.
- Tổ chức thi thiết kế biểu trưng – biểu tượng, khẩu hiệu hành động… của Đại hội Đoàn Trường.
- Tham mưu chương trình chi tiết Đại hội Đoàn trường lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017 – 2019.
- Thực hiện các ấn phẩm phụ vụ Đại hội.
d) Tiểu ban hậu cần, an ninh:
- Đ/c Mai Thị Len, UV BCH Đoàn trường                  - Trưởng tiểu ban;
- Đ/c Bùi Văn Khôi, UV BCH Đoàn trường                - Phó tiểu ban;
 
Nhiệm vụ:
- Tham mưu kinh phí và trang bị cơ sở vật chất phục vụ quá trình tổ chức Đại hội.
- Tham gia phục vụ công tác hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày diễn ra Đại hội.
4. Nội quy, trang phục, tài liệu của đại hội:
          a. Nội quy đại hội: do Đại hội thông qua và được phổ biến tới từng đại biểu của Đại hội.
          b. Trang phục tại Đại hội: Thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội.
          c. Tài liệu Đại hội: Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các loại tài liệu, tặng phẩm Đại hội phục vụ đại biểu và khách mời, ban hành quy định việc sử dụng và lưu hành tài liệu trong Đại hội.
 
VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
- Tháng 2,3/2017: Xây dựng kế hoạch, xin ý kiến Ban Chấp hành Đoàn trường; xin ý kiến Đảng ủy; báo cáo Quận Đoàn và triển khai kế hoạch đến các cơ sở, các bộ phận liên quan.
+ Tổ chức triển khai góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đoàn trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019.
+ Tiến hành lấy ý kiến thăm dò nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường; Triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội.
Các Tiểu ban Đại hội rà soát các nội dung phục vụ Đại hội.
 - Tháng 04/2017:
Báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Quận Đoàn về tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn trường khóa XIX và nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội Quận Đoàn lần IV.
Hội nghị thông tin Chương trình làm việc của Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần
Hoàn thiện công tác đại biểu và nhân sự Đại hội, hoàn thiện văn kiện để trình Đại hội.
+ 26/4/2017: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Hàng hải I lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019.
          Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các tiểu ban Đại hội, các ban, cá nhân có liên quan và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt các nội dung kế hoạch Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2019, đảm bảo đúng tiến độ và các yêu cầu đã đặt ra.

 

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-          BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

-          Các đ/c trong BCH (để th.hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

 

 

 

 

T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

BÍ THƯ

 

 đã ký

 

 

Đào Quang Thành

 

 

Các tin khác