Kế hoạch cử lực lượng tham gia giải việt dã Tiền phong lần thứ 10 trong chương trình Đại hội TDTT quận Hải An lần thứ IV năm 2017

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  137-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

V/v cử lực lượng tham gia giải việt dã Tiền phong lần thứ 10 trong chương trình Đại hội TDTT quận Hải An lần thứ IV năm 2017

 

 

Thực hiện giấy triệu tập số 140 – GTT/ĐTN ngày 10/3/2017 của Quận đoàn Hải An về việc cử lực lượng tham gia giải việt dã Tiền phong lần thứ 10 trong chương trình Đại hội TDTT quận Hải An lần thứ IV năm 2017.

Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai kế hoạch tham gia, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

- Tham gia hỗ trợ giải chạy việt dã của Đại hội TDTT quận Hải An lần thứ IV năm 2017;

- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, cổ vũ tinh thần thể dục thể thao , thực hiện tốt phong trào “xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

  1. Yêu cầu

Tham gia biểu dương lực lượng các khối thi đấu;

Sinh viên nữ hỗ trợ cầm biển tên các đơn vị thi đấu.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

  1. Thời gian

 7h00’ đến 9h00’, ngày 18 tháng 3  năm 2017

  1. Địa điểm:

Trụ sở UBND quận Hải An (đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An)

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

  1. Nội dung
  • BCH Đoàn trường phối hợp cùng Khoa kinh tế tham gia;
  • Đoàn trường đăng ký danh sách với Ban tổ chức, Khoa Kinh tế cử lực lượng 21 sinh viên nữ tham gia.

+ 02 sinh viên nữ thực hiện nhiệm vụ trao cờ khai mạc và trao giải bế mạc;

+ 19 sinh viên nữ mặc đồng phục nhà trường cầm biển tên các đơn vị tham dự Đại hội.

       2. Hình thức Tham dự tổ chức chương trình;

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Đồng chí Đào Quang Thành-Bí thư Đoàn trường chịu trách nhiệm liên hệ với Đoàn thanh niên quận Hải An đăng ký, thuê áo dài cho sinh viên nữ;

- Đồng chí Đỗ Thị Đào Hạnh- Trưởng Khoa Kinh tế chịu trách nhiệm cử sinh viên tham gia.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

  • Từ 14/3 đến 15/3 xây dựng kế hoạch;
  • Từ 16/3 đến 17/3 hoàn thành công tác phối hợp và lựa chọn sinh viên nữ tham gia;
  • 7h00 ngày 18/3 tham dự chương trình.

 

Trên đây là kế hoạch cử lực lượng tham gia giải việt dã Tiền phong lần thứ 10 trong chương trình Đại hội TDTT quận Hải An lần thứ IV năm 2017./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

- BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

- Đ/c Đỗ Thị Đào Hạnh ( để chỉ đạo th.hiện);

- ĐTN Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để th.hiện);

- Lưu VP Đoàn trường.     

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

Đào Quang Thành

Các tin khác