Thông báo thu Đoàn phí và Qũy hoạt động thanh niên năm học 2016-2017

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  155-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 15 tháng 2 năm 2017

 

THÔNG BÁO 

V/v thu Đoàn phí và Qũy hoạt động thanh niên năm học 2016-2017

 

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc thu nộp đoàn phí, Ban thường vụ Đoàn Trường thông báo đến các chi đoàn triển khai thu nộp Đoàn phí, Qũy hoạt động thanh niên năm học 2016-2017. Cụ thể như sau:

 

  1. Quy định về mức thu Đoàn phí và Qũy hoạt động thanh niên

- Mức thu Đoàn phí là 24.000 đồng/người/năm.   

- Mức thu Qũy hoạt động thanh niên là 20.000 đồng/người/năm.

- Đảng viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn vẫn đóng đoàn phí theo quy định mới của Trung ương Đoàn (07 NQ/TWĐTN-ngày 25 tháng 11 năm 2010).

  1. Quy trình thu-nộp quỹ
  2. Đ/c Bí thư các chi đoàn căn cứ số sinh viên học tập trên lớp, lập danh sách, thu Đoàn phí và quỹ hoạt động thanh niên (44.000 đ).
  3. Sau khi thu xong quỹ, BT các lớp nộp tiền cho cô Nguyễn Thị Hằng-Phòng Tài chính, Kế toán (0934.272.681).
  • Thời gian, địa điểm nộp
  1. Thời gian

Các đơn vị tiến hành thu Đoàn phí và nộp về Đoàn trường từ ngày 15/02/2017 đến ngày 28/02/2017.

  1. Địa điểm nộp

Phòng Tài chính, Kế toán, nộp tiền cho cô Nguyễn Thị Hằng.

 

Việc thu đoàn phí nhằm mục đích để người đoàn viên ý thức hơn vai trò và  trách nhiệm của mình đối với tổ chức đoàn. Đoàn viên, chi đoàn nào thực hiện tốt thì Ban chấp hành đoàn trường căn cứ vào đó để xếp loại đoàn viên, chi đoàn vào dịp tổng kết cuối năm, đoàn viên nào cố tình trốn tránh, tùy theo mức độ, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ xử lý theo Điều lệ Đoàn.

        Công tác thu nộp Đoàn phí là nhiệm vụ hết sức quan trọng, do đó Ban thường vụ Đoàn trường đề nghị các chi đoàn trực thuộc nhanh chóng triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để t/b);

-          ĐTN các khoa, trung tâm, chi đoàn (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

-           

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

 

Đào Quang Thành

Các tin khác