Thông báo rà soát, thu sổ đoàn

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  154-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 14 tháng 2 năm 2017

 

THÔNG BÁO 

V/v rà soát, thu sổ Đoàn năm học 2016-2017

 

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 2, năm học 2016-2017. Ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến các chi đoàn triển khai rà soát việc thu, nộp sổ Đoàn  năm học 2016-2017. Cụ thể như sau:

  1. Quy trình thu-nộp sổ Đoàn
  2. Đ/c Bí thư các chi đoàn xuống Vp Đoàn trường lấy mẫu danh sách (Từ ngày 14-20/02/2017).
  3. Đ/c BT căn cứ số sinh viên học tập trên lớp, lập danh sách, thu sổ Đoàn.
  4. Sau khi thu và lập danh sách xong, BT các lớp nộp Danh sách và sổ Đoàn về văn phòng Đoàn trường.
  5. Thời gian, địa điểm nộp
  6. Thời gian

Các chi đoàn tiến hành thu sổ Đoàn và nộp về văn phòng Đoàn trường từ ngày 20/02/2017 đến ngày 28/02/2017.

  1. Địa điểm nộp

Văn phòng Đoàn trường

Lưu ý: Những chi đoàn đã nộp cũng phải rà soát thanh viên trong lớp để bổ xung cho đầy đủ (Có nhiều sinh viên chuyển từ lớp khác sang, từ khóa trên xuống).

Những trường hợp thất lạc sổ Đoàn, BT chi đoàn lập danh sách liên hệ lại Vp Đoàn để có hướng giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để t/b);

-          ĐTN các khoa, trung tâm, chi đoàn (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

-           

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

 

Đào Quang Thành

Các tin khác