Thông báo giới thiệu cá nhân tham gia Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VII năm 2016

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  119-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký giới thiệu cá nhân tham gia

Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VII năm 2016

 

 

      Thực hiện Hướng dẫn số 43-HD/TĐTN-CTTN ngày 20/4/2016 của Ban Thường vụ Quận đoàn về việc tổ chức bình chọn, giới thiệu cá nhân tham gia  Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VII năm 2016, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các đơn vị, nội dung cụ thể như sau:

 I. Đối tượng

Học sinh, sinh viên đang học tập trong nhà trường

II. Tiêu chuẩn

1. Tiêu chuẩn chung

- Là tấm gương tiêu biểu, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất, công tác của đơn vị; có ảnh hưởng tốt đối với tập thể; có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ, hướng dẫn bạn bè, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội.

- Đạt các danh hiệu khen thưởng (bằng khen, giấy khen, chứng nhận, chứng chỉ...) của Nhà nước, Chính phủ, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố, Công đoàn, Đoàn thanh niên các cấp, các Tập đoàn, các Tổng công ty, các cơ sở đào tạo nghề ghi nhận thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất, hoạt động sáng tạo.

2.Tiêu chuẩn cụ thể

- Đạt thành tích học tập giỏi liên tục qua các năm học, đạt giải cao trong các hội thi tay nghề cấp thành phố, quốc gia, quốc tế.

- Có sáng kiến, sáng tạo và tham gia nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập đã được ứng dụng trong thực tế và đạt hiệu quả, được cấp có thẩm quyền công nhận.

 III. Thời gian gửi hồ sơ

Các đơn vị gửi hồ sơ (bản giấy và file điện tử) về Văn phòng Đoàn, trước 10h00 ngày 6/5/2016. Căn cứ hồ sơ và quá trình đánh giá, thẩm định, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ lựa chọn những hồ sơ suất sắc nhất gửi Thành Đoàn đề nghị xét chọn Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VII năm 2016.

IV. Hồ sơ

Hồ sơ xét trao giải thưởng của các đơn vị lập thành 02 bản, bao gồm:

- Trích ngang thành tích cá nhân (theo mẫu)

  • Bản giới thiệu tóm tắt lý lịch cá nhân (theo mẫu).
  • 02 ảnh cá nhân (3x4cm).
  • Bản báo cáo thành tích cá nhân trong quá trình lao động, học tập có xác nhận của cấp có thẩm quyền (theo mẫu).
  • Bản sao các quyết định khen thưởng, các danh hiệu thi đua, các giải thưởng, công nhận phát minh, sáng chế... đã đạt được.

Lưu ý: Hồ sơ hợp lệ là những hồ sơ nộp đúng hạn, đúng đối tượng; có đầy đủ các văn bản, tài liệu theo quy định và không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung, kết quả sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đã được công nhận và các danh hiệu thi đua, hình thức đã được khen thưởng tại thời điểm xét chọn giải thưởng.

(Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Đào Quang Thành – BT Đoàn trường, ĐT: 0123.997.9999).

 

                                   

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-          BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

-          Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để th.hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

Đào Quang Thành

Các tin khác