Thông báo về việc giới thiệu các công trình, sản phẩm sáng tạo tham gia Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ IX năm 2016

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

                   ***

Số: 141-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải An, ngày 5 tháng 9 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu các công trình, sản phẩm sáng tạo

tham gia Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ IX năm 2016

-----------

 

     

   

     Thực hiện Thông báo số 94-TB/ĐTN  ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Quận Đoàn về việc bình chọn, giới thiệu các công trình, sản phẩm sáng tạo tham gia Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ IX năm 2016, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đơn vị khoa chuyên môn, Tổ Tin học giới thiệu các công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của đơn vị để Ban          Thường vụ đoàn trường lựa chọn, gửi Trung ương Đoàn đề xuất tuyên dương trong Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ IX năm 2016, với các nội dung sau:  

I. ĐIỀU KIỆN BÌNH CHỌN

- Các công trình, sản phẩm sáng tạo được nghiên cứu áp dụng từ ngày 15/9/2015 đến ngày 15/9/2016.

- Các tác giả có công trình, sản phẩm sáng tạo tham gia bình chọn là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi. Đối với tập thể có sản phẩm sáng tạo tham gia bình chọn thì các thành viên nằm trong độ tuổi từ 16 – 35 chiếm trên 3/4 và là người thực hiện chính của sản phẩm. 

- Các công trình, sản phẩm sáng tạo đạt giải ở các cuộc thi khác được tham gia bình chọn.

II. TIÊU CHÍ, CÁCH THỨC BÌNH CHỌN

  1. Tiêu chí bình chọn

- Các công trình, sản phẩm sáng tạo phải có khả năng áp dụng (sử dụng) rộng rãi trong thực tiễn; đã được thử nghiệm (sản xuất thử) hoặc chứng minh có khả năng áp dụng (sử dụng).

- Các công trình, sản phẩm sáng tạo phải tiêu biểu về năng suất, chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội.

  1. Cách thức bình chọn

- Các đơn vị gửi hồ sơ giới thiệu tối thiểu 01 sản phẩm sáng tạo đảm bảo đúng điều kiện và tiêu chuẩn về Văn phòng đoàn trường.

III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ

Hồ sơ đề nghị tham gia xét chọn làm thành 02 bộ gồm:

- Văn bản đề nghị xét chọn các công trình, sản phẩm sáng tạo của đơn vị

- Báo cáo tóm tắt công trình, sản phẩm sáng tạo (theo mẫu gửi kèm).

- Các tài liệu liên quan đến triển khai công trình, sản phẩm sáng tạo, như: Ảnh, đĩa, băng video, mô hình, sản phẩm, tài liệu thuyết minh; bằng khen, giấy chứng nhận (bản sao)...

- Ảnh của tác giả: 02 ảnh, kích thước 4x6 (ghi rõ họ tên sau ảnh).

     Hồ sơ đề nghị tham gia xét chọn gửi qua email và bản giấy về Văn phòng đoàn trường trước ngày 9/9/2016.

     Khi cần thông tin liên hệ về văn phòng Đoàn trường, email: doanthanhnien@cdhh.edu.vn, hoặc fage face book: Đoàn Trường Cao đẳng Hàng hải I hoặc đ/c Đào Quang Thành –BT Đoàn trường, sđt: 0123.997.9999

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN (để biết);

- Phòng CTHSSV (để biết);

- Các đơn vị, khoa chuyên môn (để th.hiện);

- Lưu VP.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

Đào Quang Thành

 

Các tin khác