Thông báo về việc Thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp thành phố năm 2016

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

                   ***

Số: 144-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải An, ngày 21 tháng 9 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin

và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp thành phố năm 2016

-----------

 

     

     Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 1 năm học 2016-2017 về việc đồng hành cùng sinh viên trong học tập;

     Theo kế hoạch số 128-KH/ĐTN  ngày 19/9/2016 của BCH Đoàn trường về "Tham dự Hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2016"; Ban chấp hành Đoàn trường thông báo cụ thể như sau:

I.Đối tượng tham dự

Đoàn viên là học sinh, sinh viên (khóa 42, 43) đang học trong nhà trường.

II. Thời gian-Địa điểm

  1. Thời gian thi

Stt

Đối tượng

Thời gian

Ghi chú

1.                  

Tổ Tin học

9h45’ đến 10h10’ ngày 23/9/2016

Lớp 43 CTH

2.                  

Khoa ĐKTB

Từ 7h45’đến 8h45’ ngày 23/9/2016

Lớp 42 CĐK

Từ 8h45’đến 9h45’ ngày 23/9/2016

Lớp 43 CĐK

3.                  

Khoa Máy khai thác

Từ 13h45 đến 15h30 ngày 23/9/2016

Lớp 43 CVM

Từ 15h30 đến 16h30 ngày 23/9/2016

Lớp 42 CVM

4.                  

Khoa Kinh tế

Từ 15h35 đến 16h00 ngày 22/9/2016

Lớp 42 CKV

Từ 10h15’ đến 10h30’ ngày 23/9/2016

Lớp 43 CKV

5.                  

Khoa Điện-Điện tử

Từ 16h30 đến 17h00 ngày 23/9/2016

Lớp 43 CĐT-CTĐ

Các chi đoàn còn lại thi tự do vào ngày 22/9/2016

2.Địa điểm

Thư viện điện tử- tầng 2 dãy nhà A1

III. Hình thức thi

Theo hướng dẫn đính kèm

Lưu ý: Mỗi ca chỉ đảm bảo 14 máy tính cho 14 sinh viên. Các đồng chí Bí thư các lớp lưu ý kết hợp với lớp trưởng, phân bổ thành viên lớp mình tham dự cho hợp lý.   

Thời gian thi trắc nghiệm kéo dài 15’. Các đồng chí Bí thư cần tính toán thời gian để các đồng đến dự thi để đảm bảo tiến độ đã đề ra.     

     Khi cần thông tin liên hệ về văn phòng Đoàn trường, email: doanthanhnien@cdhh.edu.vn, hoặc fage face book: Đoàn Trường Cao đẳng Hàng hải I hoặc đ/c Đào Quang Thành –BT Đoàn trường, sđt: 0123.997.9999

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN (để biết);

- Phòng CTHSSV (để biết);

- Các chi đoàn (để th.hiện);

- Lưu VP.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

Đào Quang Thành

 

Các tin khác