tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019)

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  192-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(26/3/1931-26/3/2019)

 

Thực hiện kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 2 năm học 2018-2019 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tháng thanh niên 2019.

Ban thường vụ Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 88 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành

- Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên về ý nghĩa ngày thành lập Đoàn.

2. Yêu cầu

Tổ chức trang trọng, phù hợp tình hình thực tế của Đoàn trường;

BCH Đoàn trường, BT, P.Bí thư các chi đoàn lớp tham gia.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

  1. Nội dung thực hiện
  • Tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  1. Hình thức

Mít tinh, kỷ niệm

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

  1. Thời gian

 14h ngày 26 tháng 3 năm 2019

  1. Địa điểm

Hội trường A3

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban tổ chức

Đ/c Đào Quang Thành –Bí thư đoàn trưởng –Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Trung Kiên – Phó bí thư đoàn trường-Phó trưởng ban

Đ/c Cao Văn Dương  -UV BCH Đoàn trường –Thành viên

2. Phân công nhiệm vụ

Giao cho đồng chí Nguyễn Trung Kiên tổ chức họp và lên chương trình tổ chức;

Đồng chí Đào Quang Thành chịu trách nhiệm trình BGH xem xét, phê duyệt

Giao cho các đồng chí Kiên, Dương, Hà, Len họp bình xét các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

  • Từ 10/3 đến 12/3 xây dựng kế hoạch;
  • Từ 18/3 đến 22/3 phân công Đoàn thanh niên các khoa bình xét, lựa chọn cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên;
  • Ngày 23/3 đến 24/3 BTV Đoàn trường tổng hợp
  • Sáng ngày 26/3 BTV hoàn thiện trang trí khánh tiết;
  • Chiều 26/3 tổ chức lễ mít tinh.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019).

Yêu cầu các đồng chí trong BCH Đoàn trường thực hiện để  hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

 

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-          BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

-          ĐTN Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để th.hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 đã ký

 

Đào Quang Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH CỦA BUỔI LỄ KỶ NIỆM 88 NĂM

NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN (26/3/1931-26/3/2019)

Theo kế hoạch số 192-KH/ĐTN ngày 12-3-2019

 

Stt

Nội dung chương trình

Thời gian

Người thực hiện

 

Văn nghệ đầu giờ

14h00-14h30

đ/c Hà

1.      

Ổn định tổ chức, đón tiếp đại biểu

14h30 – 14h35

BTC

2.      

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

14h35-14h40

Đ/c Dương

3.      

Diễn văn kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM.

14h40-14h45

Đ/c Thành

4.      

Giao lưu thông qua hình thức trò chơi

14h45-15h00

Đ/c Thành, Kiên

5.      

Tặng giấy khen

15h00-15h05

Đ/c Thành, Kiên

6.      

Trao đổi phương thức vận động thanh niên trong thời kỳ mới

15h05-15h30

Đ/c Thành

7.      

Tổng kết bế mạc.

15h30

Đ/c Thành

 

                                                                                  BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

Các tin khác