Thông báo các chi đoàn vi phạm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, nước của sinh viên đang học tập trong nhà trường tháng 11-2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

***

Số:  37  /TB-ĐTN

 

 

Hải Phòng, ngày 30  tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v các chi đoàn vi phạm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, nước của sinh viên đang học tập trong nhà trường tháng 11-2013

 

     Căn cứ kế hoạch số 26/KH-ĐTN ngày 5 tháng 10 năm 2013 về việc Phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện tiết kiệm điện, nước trong nhà trường của các sinh viên đang học tập trong nhà trường.

     Căn cứ biên bản kiểm tra của tổ kiểm tra từ ngày 1/11/2013 đến ngày 30/11/2013, các chi đoàn sau đây đã không ngắt cầu dao điện sau khi tan học:

         

Stt

Ngày tháng kiểm tra

Chi đoàn

Phòng

Khu

Lỗi vi phạm

Buổi

1.      

1/11/2013

40TCM1

401

A

Không tắt điện sau khi tan học

Chiều

2.      

4/11/2013

40 CĐL1

205

A

Không tắt điện sau khi tan học

Chiều

3.      

14/11/2013

40 CĐĐ2

102

A

Không tắt điện sau khi tan học

Sáng

4.      

18/11/2013

40 CĐM2

305

A

Không tắt điện sau khi tan học

Chiều

5.      

28/11/2013

40 CĐM4

406

A

Không tắt điện sau khi tan học

Sáng

           

              Đề nghị các đồng chí Bí thư các chi đoàn nhắc nhở các thành viên trong lớp vào buổi sinh hoạt cuối tuần . 

                       

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH nhà trường (để b/c);

-          Phòng CT HS-SV (để b/c);

-          Phòng TC-HC (để b/c);

-          Các khoa, trung tâm, chi đoàn (để nhắc nhở) ;

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

Đào Quang Thành

Các tin khác