Thông báo bán bảo hiểm xe máy cho học sinh, sinh viên

ĐOÀN TNCS HCM QUẬN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI 1

***

Số:   31   /TB-ĐTN

 

 

Hải Phòng, ngày 7 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v: bán  bảo hiểm xe máy cho học sinh, sinh viên

 

     Việc mua bảo hiểm xe máy là ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên-những người trực tiếp tham gia giao thông. Trên cơ sở đó mỗi đoàn viên thanh niên thực sự đã góp phần cùng cộng đồng giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ đồng thời đó cũng là trách nhiệm của sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải 1 trong việc chung tay xây dựng văn hóa giao thông trong trường học.

     Thực hiện kế hoạch công tác đoàn năm học 2013-2014 về việc hỗ trợ cho sinh viên, học sinh trường  trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ.

     Ban chấp hành Đoàn trường phối hợp với Tổng Công ty bảo hiểm BIDV tổ chức bán bảo hiểm kết hợp mô tô – xe máy  cho sinh viên, học sinh với giá là  35.000 đ.

      Bí thư đoàn các lớp nhận thông báo và triển khai cho các thành viên trong lớp được biết, nếu đoàn viên nào mua thì đăng ký thông tin vào biểu mẫu đính kèm. Bí thư đoàn các lớp nộp danh sách xuống văn phòng Đoàn (riêng khu Đồng Hòa nộp cho thầy Lê Văn Lin) Sau 2 ngày kể từ ngày nộp các đồng chí bí thư xuống văn phòng Đoàn lấy bảo hiểm cho các đoàn viên của lớp mình đã đăng ký.

      Đây là một cơ hội dành cho tất cả các học sinh, sinh viên  thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình nhằm hạn chế thấp nhất vi phạm luật giao thông đường bộ.

     Vì số lượng có hạn yêu cầu Bí thư các chi đoàn lớp triển khai nhanh chóng để các đoàn viên được biết và mua với giá ưu đãi.

 

Nơi nhận:

-          Đảng ủy, BGH nhà trường (để b/c);

-          Quận đoàn Hải An (để b/c);

-          Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để thực hiện);

-          Các đồng chí UVBCH Đoàn trường (để phối hợp);

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

Đào Quang Thành

Các tin khác