Thông báo thu Đoàn phí và Qũy hoạt động thanh niên năm học 2013-2014

ĐOÀN TNCS HCM QUẬN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

***

Số:   33   /TB-ĐTN

 

 

Hải Phòng, ngày 9 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v: thu Đoàn phí và Qũy hoạt động thanh niên năm học 2013-2014

 

     Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc thu nộp đoàn phí, Ban thường vụ Đoàn Trường thông báo đến các BCH Đoàn khoa, tổ, các chi đoàn triển khai thu nộp Đoàn phí, Qũy hoạt động thanh niên năm học 2013-2014. Cụ thể như sau:

       - Mức thu Đoàn phí đối với Đoàn viên là 24.000 đồng/năm.

       - Mức thu Qũy hoạt động thanh niên là 20.000 đồng/năm.

  Lưu ý: Các chi đoàn thu Đoàn phí, Qũy hoạt động thanh niên theo cả năm.                                  

+ Các Chi đoàn nộp tiền Đoàn phí cho thủ quỹ của Đoàn Khoa. Đảng viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn vẫn đóng đoàn phí theo quy định mới của Trung ương Đoàn (07 NQ/TWĐTN-ngày 25 tháng 11 năm 2010)

+ Tiền Qũy hoạt động thanh niên nộp tại VP Đoàn trường (hoặc cô Nhung –P tài chính kế toán)

+ Tiền quỹ Đoàn được trích lại 25% (6.000 đ/ người) cho chi đoàn lớp sử dụng vào các hoạt động.

- Thời hạn nộp: trước ngày 30/10/2013.

      Việc thu đoàn phí nhằm mục đích để người đoàn viên ý thức hơn vai trò và trách nhiệm của mình đối với tổ chức đoàn. Đoàn viên, chi đoàn nào thực hiện tốt thì Ban chấp hành đoàn trường căn cứ vào đó để xếp loại đoàn viên, chi đoàn vào dịp tổng kết cuối năm, đoàn viên nào cố tình trốn tránh, tùy theo mức độ, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ xử lý theo Điều lệ Đoàn.

      Công tác thu nộp Đoàn phí là nhiệm vụ hết sức quan trọng, do đó Ban thường vụ Đoàn Khoa đề nghị các đơn vị trực thuộc nhanh chóng triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận:

-          Đảng ủy, BGH nhà trường (để b/c);

-          Quận đoàn Hải An (để b/c);

-          Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để thực hiện);

-          Các đồng chí UVBCH Đoàn trường (để phối hợp);

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

Đào Quang Thành

Các tin khác