Thông báo các chi đoàn vi phạm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, nước của sinh viên đang học tập trong nhà trường tháng 10-2013

ĐOÀN TNCS HCM QUẬN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

***

Số:   36   /TB-ĐTN

 

 

Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v: thống kê các chi đoàn vi phạm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, nước của sinh viên đang học tập trong nhà trường tháng 10-2013

 

   

   

Căn cứ kế hoạch số 26/KH-ĐTN ngày 5 tháng 10 năm 2013 về việc Phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện tiết kiệm điện, nước trong nhà trường của các sinh viên đang học tập trong nhà trường.

Căn cứ biên bản kiểm tra của tổ kiểm tra từ ngày 17/10/2013 đến ngày 30/10/2013, các chi đoàn sau đây đã không ngắt cầu dao điện sau khi tan học:

         

Stt

Ngày tháng kiểm tra

Chi đoàn

Phòng

Khu

Lỗi vi phạm

Buổi

1.      

17/10/2013

40LTCĐNL

301

A

Không tắt điện sau khi tan học

Sáng

2.      

17/10/2013

39 CĐSC3

305

A

Không tắt điện sau khi tan học

Sáng

3.      

23/10/2013

40 LTCĐSC

201

A

Không tắt điện sau khi tan học

Sáng

4.      

24/10/2013

40 LTCĐSC

201

A

Không tắt điện sau khi tan học

Sáng

5.      

24/10/2013

39 CĐSC1

202

A

Không tắt quạt trên bàn GV

Sáng

6.      

24/10/2013

39 CĐNL2

106

Đồng Hòa

Không tắt điện sau khi tan học

Sáng

7.      

28/10/2013

39 CĐNM3

107

Đồng Hòa

Không tắt điện sau khi tan học

Sáng

8.      

29/10/2013

41 CĐKT3

404

A

Không tắt điện sau khi tan học

Sáng

9.      

29/10/2013

39 CĐĐ2

203

A

Không tắt điện sau khi tan học

Chiều

10.             

29/10/2013

40 CĐĐ4

101

A

Không tắt điện sau khi tan học

Chiều

11.             

30/10/2013

39 CĐĐ1

203

A

Không tắt điện sau khi tan học

Sáng

12.             

30/10/2013

40 CĐM3

207

A

Không tắt điện sau khi tan học

Sáng

Nơi nhận:

-          Đảng ủy, BGH nhà trường (để b/c);

-          Quận đoàn Hải An (để b/c);

-          Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để thực hiện);

-          Các đồng chí UVBCH Đoàn trường (để phối hợp);

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

Đào Quang Thành

Các tin khác