Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, năm 2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  QUẬN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

***

Số:  29 /KH-ĐTN

 

 

Hải Phòng, ngày 19 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, năm 2013

 

      Thực hiện kế hoạch công tác đoàn theo công văn số 33/ĐTN của BCH Quận Hải An ngày 16 tháng 9 năm 2013 về việc hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2013.

      Ban thường vụ Đoàn Trường xây dựng kế hoạch hoạt động hưởng ứng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2013;

- Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, thể hiện trách nhiệm và đóng góp chung vào những nỗ lực làm cho thế giới sạch hơn.

2. Yêu cầu

Sinh viên các khoa, trung tâm tham gia

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung thực hiện

- Treo băng rôn có nội dung : “Nơi sinh của chúng ta…Hành tinh của chúng ta…Trách nhiệm của chúng ta” tại hai khu Đồng Hòa và Khu A.

- Tập hợp sinh viên vệ sinh khu vực Ký túc xá, tuyến đường khu vực quanh trường, đường Phú Xá.

Chương trình chi tiết: (có văn bản kèm theo)

2. Hình thức

Ra quân vệ sinh môi trường

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: 07h -10h sáng ngày 21 tháng 9 năm 2013

2. Địa điểm:

 Mít tinh ở Hội trường A3, sau đó ra quân 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban tổ chức

Đ/c Đào Quang Thành –Bí thư đoàn trưởng –Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Trung Kiến – Phó bí thư đoàn trường-Phó trưởng ban

Đ/c Trần Văn Lâm-Bí thư khoa ĐKTB –Thành viên

2. Phân công nhiệm vụ

-        Đội sinh viên tình nguyện tập trung phụ trách dọn vệ sinh, treo băng rôn;

-        Giao cho đoàn khoa ĐKTB phụ trách tập hợp 30 sinh viên;

-        Thủ quỹ phụ trách hậu cần

 Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động  hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2013. Đề nghị các đồng chí Bí thư khoa ĐKTB, BCH đoàn trường tham gia và triển khai để buổi ra quân đạt kết quả tốt.         

Nơi nhận:      

      -  Đảng uỷ, BGH (để b/c);

      -  Quận đoàn Hải An (để b/c);

      -  Các đ/c UVBCH Đoàn trường (để Phối hợp);

      -  Lưu VP Đoàn.   

T/M BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

 BÍ THƯ

(đã ký)

Đào Quang Thành

 

 

Các tin khác