Kế hoạch hoạt động tháng 6/2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

***

Số:  23 /KH-ĐTN

 

 

Hải Phòng, ngày 30 tháng 5 năm 2013

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6 /2013

Stt

Nội dung công việc

Dự kiến

thời gian

Người

thực hiện

Ghi chú

1.      

Họp BCH

3-5/6

Thành

VP Đoàn

2.      

Sân cầu lông khu vực ký túc xá, sau nhà A1

3-15/6

Kiên, Lên, Lâm, BCH

Chủ động bố trí Tg, kẻ vẽ, dự toán.

3.      

Giao lưu bóng đá

10- 18/6

Kiên, Lên, Tùng, Đạt,  BCH

Chủ động liên hệ, thông báo, dự toán

4.      

Trang trí lại VP Đoàn

5-20/6

Kiên, Lên, Phường, BCH

Chủ động thiết kế và dự toán.

5.      

Phát động đăng ký phòng thi thanh niên

1-30/6

Kiên, Lên, Tùng, Lâm, Huy, Trang BCH

Chủ động nghiên cứu hình thức

6.      

Phối kết hợp các hoạt động khác của các đơn vị

Từ 1/6 đến 30/6

BCH

Hoạt động đột xuất

7.      

Tham gia các hoạt động của đoàn cấp trên

Từ 1/6 đến 30/6

BCH

Hoạt động đột xuất

Lưu ý: Thời gian thực hiện có thể thay đổi cho phù hợp với thực tế.

Các hoạt động trong tháng sẽ có kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

- BTV quận Đoàn Hải An (để b/c);

- Các đồng chí UVBCH Đoàn trường (để thực hiện);

- Lưu VP Đoàn.

          T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

            BÍ THƯ

          (đã ký)

            Đào Quang Thành

Các tin khác