Kế hoạch tham gia đội Hồng kỳ của Đại hội Thể dục thể thao quận Hải An lần thứ 3 năm 2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

***

Số:  26 /KH-ĐTN

 

 

Hải Phòng, ngày 19 tháng 8 năm 2013

KẾ HOẠCH

V/v tham gia đội Hồng kỳ của Đại hội Thể dục thể thao quận Hải An lần thứ 3 năm 2013

 

   

      Căn cứ kế hoạch phân công nhiệm vụ tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quận Hải An lần thứ 3 năm 2013 về việc cử học sinh-sinh viên tham gia đội hồng kỳ.

      Căn cứ vào thông báo số 01/TB-BTC quận Hải An ngày 19/8/2013 về việc triệu tập các lực lượng tham gia Đại hội Thể dục thể thao quận lần thứ 3 năm 2013.

      Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu về việc giao cho Đoàn thanh niên Nhà trường thành lập lực lượng tham gia đội hồng kỳ

      Ban thường vụ Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng tham gia đội Hồng kỳ, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Sinh viên các khoa ĐKTB, MKT , KT – KT

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

Cầm Hồng kỳ trong đội nghi thức diễu hành.

2. Hình thức

Đứng theo đội hình diễu hành

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- Đội nghi thức tập luyện từ ngày 21/8/2013 đến ngày 28/8/2013. Thời gian từ 17h00-18h30.

- Đội nghi thức chạy thử chương trình các  ngày 23, 28/8/2013. Thời gian từ 7h00- 9h30.

2. Địa điểm

Sân vận động cạnh trụ sở UBND quận Hải An

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

- Khoa ĐKTB lấy 25 sinh viên ( Đ/c Lâm phụ trách)

- Khoa MKT lấy 25 sinh viên ( Đ/c Tùng phụ trách)

- Khoa KT-KT lấy 12 sinh viên ( Đ/c Trang phụ trách)

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Ngày 19/8 BTV xây dựng kế hoạch;

- Ngày 20/8 ĐTN các khoa lập danh sách SV tham gia;

- Ngày 23,28/8 chạy thử chương trình;

Thực tế tiến hành theo lịch thông báo của BTC trên quận Hải An.

Mọi thắc mắc liên hệ với đ/c Đào Quang Thành (0123.997.9999)

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

- BTV quận Đoàn Hải An (để b/c);

- Các đồng chí UVBCH Đoàn trường (để thực hiện);

- Lưu VP Đoàn.

          T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

            BÍ THƯ

          (đã ký)

            Đào Quang Thành

Các tin khác