Kế hoạch hoạt động đoàn tháng 5/2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

***

Số:  21 /KH-ĐTN

 

 

Hải Phòng, ngày 30 tháng 4 năm 2013

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 /2013

Stt

Nội dung công việc

Dự kiến

thời gian

Người

thực hiện

Ghi chú

1.      

Họp BCH

1-7/5

Thành

VP Đoàn

2.      

Thắp sáng ước  mơ tuổi trẻ trường CĐHH1

Tuần đầu T5

Kiên, Lên, Lâm, BCH

Phát thông báo và tổng hợp

3.      

Kẻ sân cầu lông khu vực ký túc xá

3-15/5

Kiên, Lên, Lâm, BCH

Chủ động bố trí Tg, kẻ vẽ, dự toán.

4.      

Khởi công xây nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Vọ- Tổ dân phố Thượng Đoạn Xá, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng

10-15/5

Thành, Kiên, Lâm, Lên, BCH

Tờ trình, giấy mời, kế hoạch.

5.      

Hiến máu nhân đạo

18/5

Thành, Kiên phụ trách

Phối hợp TTHH&TM

6.      

Trang trí lại VP Đoàn

10-28/5

Kiên, Lên, Phường, BCH

Chủ động thiết kế và dự toán. Thống nhất báo cho BT trước khi làm

7.      

Làm lại kính bảng thông báo văn phòng Đoàn

10-28/5

Kiên, Lên, Phường, BCH

Chủ động thiết kế và dự toán. Thống nhất báo cho BT trước khi làm

8.      

Phối kết hợp các hoạt động khác của các đơn vị

Từ 1/5 đến 30/5

BCH

Hoạt động đột xuất

9.      

Tham gia các hoạt động của đoàn cấp trên

Từ 1/5 đến 30/5

BCH

Hoạt động đột xuất

Lưu ý: Thời gian thực hiện có thể thay đổi cho phù hợp với thực tế.

Các hoạt động trong tháng sẽ có kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

- BTV quận Đoàn Hải An (để b/c);

- Các đồng chí UVBCH Đoàn trường (để thực hiện);

- Lưu VP Đoàn.

          T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

            BÍ THƯ

          (đã ký)

            Đào Quang Thành

Các tin khác