Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

***

Số:  19 /KH-ĐTN

 

 

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2013

KẾ HOẠCH

V/v: tổ chức Lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013)

 

     Thực hiện kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 1 năm học 2012-2013 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tháng thanh niên 2013.

     Ban thường vụ Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 82 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên về ý nghĩa ngày thành lập Đoàn.

2. Yêu cầu

Các đồng chí UV BCH Đoàn trường, BT, P. Bí thư các chi đoàn lớp tham gia.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung thực hiện

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Tuyên dương tập thể và cá nhận có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên.

Chương trình chi tiết: (có văn bản kèm theo)

2. Hình thức

Tổ chức lễ mít tinh

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

Thời gian: 14h -16h  ngày 26 tháng 3 năm 2013

2. Địa điểm

Hội trường A3

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thành lập Ban tổ chức

Đ/c Đào Quang Thành –Bí thư đoàn trưởng –Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Trung Kiến – Phó bí thư đoàn trường-Phó trưởng ban

Đ/c Trần Văn Lâm-Bí thư khoa ĐKTB –Thành viên

Đ/c Mai Tiến Lên-Bí thư khoa CK –Thành viên

Đ/c Bùi Thanh Tùng-Bí thư khoa MKT –Thành viên

Đ/c Nguyễn Quang Huy-Bí thư TT Tin học –Thành viên

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung- Thủ quỹ - Thành viên

  1. Phân công nhiệm vụ

Đội văn nghệ xung kích phụ trách văn nghệ: 8 bài hát về tuổi trẻ

Giao cho đoàn các khoa, trung tâm họp bình xét các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên.( số lượng đã có trong biên bản họp BCH)

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

  • Từ 12/3 đến 14/3 xây dựng kế hoạch;
  • Từ 14/3 đến 17/3 phân công Đoàn thanh niên các khoa bình xét, lựa chọn cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên;
  • Ngày 18/3 đến 21/3 BTV Đoàn trường tổng hợp, in, hoàn thiện giấy khen;
  • Ngày 26/3 tổ chức lễ mít tinh.

     Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013).

Yêu cầu các đồng chí trong BCH Đoàn trường thực hiện để  hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

- BTV quận Đoàn Hải An (để b/c);

- Các đồng chí UVBCH Đoàn trường (để thực hiện);

- Các chi đoàn (để thực hiện);

- Lưu VP Đoàn.

          T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

            BÍ THƯ

          (đã ký)

            Đào Quang Thành

Các tin khác