Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường cao đẳng Hàng hải I lần thứ XXI nhiệm kỳ 2022 - 2024

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số    247   -KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 18  tháng 11 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường cao đẳng Hàng hải I lần thứ XXI

nhiệm kỳ 2022 - 2024

__________

 

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thực hiện Hướng dẫn số 158-HD/ĐTN ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Quận Đoàn về “Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022 - 2027”.

Ban Chấp hành Đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường  Cao đẳng Hàng hải I lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2024, với những nội dung cụ thể như sau:

 

 1. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU:
 2. Mục đích:

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Trường lần thứ XX (2019 – 2022), những thuận lợi khó khăn, những mặt được, hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua; xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường nhiệm kỳ XXI (2022 - 2024) gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên Nhà trường.
- Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  Đoàn Trường nhiệm kỳ XX (2019 – 2022); chuẩn bị và bầu cử nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ XXI (2022 – 2024) đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra.


 1. Yêu cầu:

- Công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, chương trình Đại hội đảm bảo đúng điều lệ Đoàn, sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy, những định hướng, chỉ đạo của Quận Đoàn và đảm bảo thực chất, hiệu quả, tiết kiệm.

- Tạo một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Trường, có sức lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, thi đua sôi nổi trước, trong và sau Đại hội, phát huy cao nhất trí tuệ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, tranh thủ ý kiến đóng góp của các phòng, ban, khoa và đoàn viên, thanh niên cho nội dung văn kiện đại hội.

- Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ XXI (2022 – 2024) đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn chức danh, có số lượng và cơ cấu hợp lý phù hợp Quy chế Cán bộ Đoàn.

 

 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:
 2. Thời gian:(Dự kiến)
  14h00’ ngày 04/01/2022: Đại hội
  2. Địa điểm: Hội trường A3
   
  III. SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU:
  1. Đại biểu khách mời: dự kiến là 20 đại biểu gồm: 
  - Lãnh đạo Quận Đoàn Hải An;
  - Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường;
  - Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Ban,Trung tâm trong Nhà trường;
  - Đại diện Công Đoàn.
  2. Đại biểu chính thức:  dự kiến 60 đại biểu, bao gồm: 
  - Đại biểu đương nhiên
  - Đại biểu bầu chọn từ cơ sở (có thông báo phân bổ cụ thể riêng).
  - Đại biểu chỉ định
   
  IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.
  1. Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XX (2019 – 2022).
  2. Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Trường nhiệm kỳ XX (2019 – 2022). 
  3. Xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường nhiệm kỳ XXI (2022 – 2024).
  4. Bầu Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ XXI (2022 – 2024).
   
 3. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 4. Ban Chỉ đạo:
  - Đại diện Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải An;
  - Thầy Lưu Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Nhà trường;
  - Cô Vũ Thị Hải Vân – Chủ tịch Công đoàn, Đảng ủy viên phụ trách thanh niên, Chủ tịch Hội đồng trường;
  2. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội:

Ban Chấp hành Đoàn Trường phân công tập thể Ban Thường vụ Đoàn Trường tham gia Ban tổ chức Đại hội. Thường trực Ban Tổ chức Đại hội là các đồng chí Thường trực Đoàn Trường:
- Đ/c Đào Quang Thành, Bí thư Đoàn trường                - Trưởng ban;
- Đ/c Đào Tuấn Anh, Phó Bí thư Đoàn trường               - Phó ban;
- Đ/c Bùi Công Bảo, Phó Bí thư Đoàn trường                - Phó ban;
- Đ/c Ngô Thế Mạnh, UVBTV Đoàn trường                  - Thành viên;
- Đ/c Vũ Đức Anh, UVBTV Đoàn trường                      - Thành viên;
- Đ/c Lại Thu Hòa, UVBCH Đoàn trường               - Thành viên;
- Đ/c Hoàng Anh Công, UVBCH Đoàn trường       - Thành viên;
- Đ/c Trương Quốc Anh, UVBCH Đoàn trường      - Thành viên;

- Đ/c Cao Xuân Hòa, UVBCH Đoàn trường            - Thành viên;
- Đ/c Kim Thị Thu Phương, UVBCH Đoàn trường - Thành viên;
* Ban Tổ chức có nhiệm vụ:
- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tổng thể quá trình chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội.
- Xin ý kiến Quận  Đoàn và Đảng ủy trong suốt quá trình chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội.
- Chỉ đạo, điều hành hoạt động các tiểu ban phục vụ Đại hội.
- Xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết của Ban tổ chức Đại hội, duy trì chế độ giao ban định kỳ với trưởng, phó các tiểu ban.
2. Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội: gồm 4 tiểu ban
          a) Tiểu ban nội dung: gồm các đồng chí có tên sau
- Đ/c Đào Quang Thành, Bí thư Đoàn trường                - Trưởng tiểu ban;
- Đ/c Bùi Công Bảo, Phó Bí thư Đoàn trường               - Phó tiểu ban;
- Đ/c Ngô Thế Mạnh, UVBTV Đoàn trường                  - Thành viên;
 
* Nhiệm vụ: tham mưu chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội gồm các nội dung sau:

- Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 – 2022. Xây dựng dự thảo mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường nhiệm kỳ XXI (2022 – 2024).
          - Tham mưu, chuẩn bị và tổ chức thực hiện các chuyên đề, các tham luận phục vụ đại hội.
          - Tổ chức các hình thức tổng hợp thông tin, lấy ý kiến góp ý từ cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên; xây dựng các chuyên đề lấy ý kiến góp ý của lãnh đạo các phòng, khoa, ban, các đối tượng thanh niên… cho nội dung văn kiện Đại hội.
          b) Tiểu ban Nhân sự: gồm các đồng chí có tên sau:
- Đ/c Đào Tuấn Anh, Phó BT Đoàn trường          - Trưởng tiểu ban;
- Đ/c Vũ Đức Anh, UVBTV Đoàn trường           - Phó tiểu ban;
 
* Nhiệm vụ:

- Tham mưu kế hoạch phân bổ đại biểu tham dự Đại hội và theo dõi quá trình bầu chọn đại biểu từ cơ sở.

- Dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XX.

- Tham mưu đề án nhân sự Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XXI (2022 - 2024), tổ chức thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự trình Đại hội.

- Tham mưu nhân sự các bộ phận điều hành Đại hội (Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu…).
c) Tiểu ban Tuyên truyền - hoạt động:
- Đ/c Hoàng Anh Công, UV BCH Đoàn trường           - Trưởng tiểu ban;
- Đ/c Cao Xuân Hòa, UV BCH Đoàn trường               - Phó tiểu ban;

* Nhiệm vụ:
- Tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tổ chức hướng dẫn cơ sở thực hiện các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội đến chi đoàn, đoàn viên, sinh viên.
- Tổ chức thi thiết kế biểu trưng – biểu tượng, khẩu hiệu hành động… của Đại hội Đoàn Trường.
- Tham mưu chương trình chi tiết Đại hội Đoàn trường lần thứ XXI nhiệm kỳ 2022 – 2024.
- Thực hiện các ấn phẩm phụ vụ Đại hội.
          d) Tiểu ban hậu cần, an ninh:
- Đ/c Lại Thu Hòa, UV BCH Đoàn trường                                 - Trưởng tiểu ban;
- Đ/c Trương Quốc Anh, UV BCH Đoàn trường                        - Phó tiểu ban;
 - Đ/c Kim Thị Thu Phương, UVBCH Đoàn trường                   - Thành viên;
Nhiệm vụ:
- Tham mưu kinh phí và trang bị cơ sở vật chất phục vụ quá trình tổ chức Đại hội.
- Tham gia phục vụ công tác hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày diễn ra Đại hội.
          3. Nội quy, trang phục, tài liệu của đại hội:
          a. Nội quy đại hội: do Đại hội thông qua và được phổ biến tới từng đại biểu của Đại hội.
          b. Trang phục tại Đại hội: Thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội.
          c. Tài liệu Đại hội: Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các loại tài liệu, tặng phẩm Đại hội phục vụ đại biểu và khách mời, ban hành quy định việc sử dụng và lưu hành tài liệu trong Đại hội.
 
VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
- Tháng 11/2021: Xây dựng kế hoạch, xin ý kiến Ban Chấp hành Đoàn trường; xin ý kiến Đảng ủy; báo cáo Quận Đoàn và triển khai kế hoạch đến các cơ sở, các bộ phận liên quan.
+ Tổ chức triển khai góp ý kiến cho văn kiện Đại hội Đoàn trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 202 – 2024.
+ Tiến hành lấy ý kiến thăm dò nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường; Triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội.
Các Tiểu ban Đại hội rà soát các nội dung phục vụ Đại hội.
 - Tháng 12/2021:
Báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Quận Đoàn về tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn Trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 – 2022, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn trường khóa XXI.
Hội nghị thông tin Chương trình làm việc của Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần XXI
Hoàn thiện công tác đại biểu và nhân sự Đại hội, hoàn thiện văn kiện để trình Đại hội.
+ 04/1/2022: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Hàng hải I lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2024.
          Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các tiểu ban Đại hội, các ban, cá nhân có liên quan và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt các nội dung kế hoạch Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2024, đảm bảo đúng tiến độ và các yêu cầu đã đặt ra.

 

Nơi nhận:

-   Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-   BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

-   Các đ/c trong BCH (để th.hiện);

-   Lưu VP Đoàn trường.

 

 

 

 

 

T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

Đào Quang Thành

 

 

Các tin khác