Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chú trọng công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn thành phố luôn phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay.

Để làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên, các cấp bộ Đoàn luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay; triển khai sâu rộng nhiều phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều công trình, phần việc thanh niên đã được toàn Đoàn triển khai hiệu quả tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên.

Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải I hàng năm đều triển khai phát động phong trào Đoàn viên phát triển thành Đảng viên cho sinh viên khóa mới vào để đảm bảo hạt nhân, sau 2 năm hcoj tập có thể giới thiệu  Đoàn vên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp

ảnh GIA PHONG 

 

Các tin khác