Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường cao đẳng Hàng hải I lần thứ XX nhiệm kỳ 2019 - 2022

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  268-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường cao đẳng Hàng hải I lần thứ XX nhiệm kỳ 2019 - 2022

 

 

Căn cứ kế hoạch số Số  46 -KH/ĐTN ngày 8/4/2019 của Quận Đoàn Hải An  về việc Tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2012-2022

            Được sự đồng ý của Quận đoàn Hải An, Đảng ủy BGH cho phép tổ chức Đại hội. BCH Đoàn thường thông báo nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Chiều ngày 27/6/2019

2. Địa điểm:Hội trường A3

II. SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU:

1.Đại biểu khách mời:dự kiến là 45 đại biểu gồm:

- Đại diện Thành Đoàn Hải Phòng;

- Lãnh đạo Quận Đoàn Hải An;

- Đại diện các đoàn cơ sở trên địa bàn quận;
- Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường;
- Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Ban,Trung tâm, Xưởng đội tàu trong Nhà trường;
- Đại diện Công Đoàn.
2. Đại biểu chính thức:  dự kiến 60 đại biểu, bao gồm: 
- Đại biểu đương nhiên (10)
- Đại biểu bầu chọn từ cơ sở (40-có thông báo phân bổ cụ thể riêng).
- Đại biểu chỉ định (10)
III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.
1. Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XIX (2017 – 2019).
2. Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Trường nhiệm kỳ XIX (2017 – 2019). 
3. Xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường nhiệm kỳ XX (2019 – 2022).
4. Bầu Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ XX (2019 – 2022).

5.Tham luận
6. Bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để t/b);

-          ĐTN các khoa, trung tâm, chi đoàn (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 đã ký

 

 

Đào Quang Thành

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

Lớp:......................................Khoa:...................................................

Họ tên  Bí thư:.........................................ĐT:.....................................

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Số ĐT liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu: mỗi lớp cử 5 đoàn viên tham dự gồm các thành phần sau:

  1. Lớp trưởng
  2. Lớp phó phụ trách học tập
  3. Bí thư
  4. Phó bí thư
  5. Đoàn viên ưu tú

Các tin khác