tham gia hưởng ứng giờ trái đất năm 2019

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  202-TB/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 18  tháng  3  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tham gia hưởng ứng giờ trái đất năm 2019 

 

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn kỳ 2, năm học 2018-2019 về việc hưởng ứng giờ trái đất.

 Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên thế giới. Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019 sẽ diễn ra từ 20h30 - 21h30 thứ Bảy ngày 30/3/2019 trên toàn thế giới với thông điệp: "Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”.

BCH Đoàn trường thông báo cho tất cả các bạn đoàn viên cùng hưởng ứng giờ trái đất thông qua hoạt động tắt điện và các thiết bị không ảnh hưởng đến sinh hoạt ở nhà trong 1 giờ đồng hồ từ lúc 20h30 đến 21h30 ngày 30/3/2019 và cùng nhau hưởng ứng tại hội trường A3 bắt đầu từ 20h30.

          Lưu ý: Khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động cộng đồng trong thời gian tắt điện.

                                               

Nơi nhận:

-   Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để b/c);

-   Quận đoàn Hải An (để b/c);

-   Phòng CTHSSV (để b/c);

-   ĐTN các khoa, chi đoàn (để thực hiện) ;

-   Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

Đào Quang Thành

 

Các tin khác