Kế hoạch phối hợp với phòng CTHSSV tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng tháng quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2017

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI 1

* * *

Số  155 -KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 25  tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH

V/v phối hợp với phòng CTHSSV tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng tháng quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2017

 

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động Đoàn kỳ 1,năm học 2017-2018 về việc tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi tự phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS cho sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I.

BCH Đoàn trường phối hợp với Phòng Công tác HSSV, TTTTSKTPHP tổ chức phát tờ rơi về phòng chống HIV/AIDS cho sinh viên nhà trường với nội dung sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 2. Mục đích:

Đẩy mạnh sự tham gia của tổ chức đoàn thanh niên và của cán bộ, nhà giáo, HSSV vào thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” và “Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.

Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIVAIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động  phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời, nâng cao nhận thức của HSSV.

 1. Yêu cầu: Các hoạt động được tổ chức trong nhà trường đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trong các cán bộ chi đoàn. Thông qua đó các bạn sinh viên chủ chốt sẽ về tuyên truyền cho lớp thong qua buổi sinh hoạt cuối tuần.
 2. ĐỐI T­ƯỢNG:

      ĐVTN là bí thư và phó bí thư, Lớp trưởng và lớp phó phụ trách học tập các chi đoàn đang học tập tại trư­ờng.

Đoàn viên các lớp dang học tạp trong nhà trường

III.  NỘI DUNG, HÌNH THỨC

 1. Nội dung

- Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS theo chủ đề: “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”, với nội dung chủ yếu là truyền thông vận động thay đổi hành vi nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, với các hình thức đa dạng, phong phú như:

- Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng chống AIDS (ngày 01/12);

 - Phổ biến các ấn phẩm truyền thông phòng, chống HIV/AIDS khác như áp phích, tranh gấp, tờ rơi, sách mỏng ... tới cán bộ, nhà giáo, HSSV và lồng ghép trong các sự kiện khác.

 1. Hình thức

 Hội nghị truyền thông

Treo băng rôn

Phát tờ rơi

 1. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM:
 2. Thời gian:

Từ ngày 25/11 đến ngày 01/12/2017

 1. Địa điểm:

Hội trường A3, trên lớp học, trong nhà trường

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Thành lập ban tổ chức
 • Đồng chí Đào Quang Thành – BT Đoàn trường Trưởng ban
 • Đồng chí Nguyễn Trung Kiên-Phó BT Đoàn trường    Phó trưởng ban
 • Các đ/c còn lại trong BCH –Thành viên
 1. Phân công nhiệm vụ
 • Giao cho đồng chí Đào Quang Thành phục trách liên hệ phối hợp với P CTHSSV, TTSKTPHP tổ chức và xin tài liệu;
 • Đồng chí Nguyễn Trung Kiên triệu tập BT, PBT, LT , LPHT các lớp
 • Đ/c Đào Quang Thành làm công văn đề nghị phối hợp tuyên truyền, vận động CBVC các đơn vị tham gia.
 • BCH phục trách đội Thanh niên xung kích phát tờ rơi.
 1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • Từ 22/11 đến 25/11 xây dựng kế hoạch;
 • Từ 25/11 đến 26/11 BCH Đoàn trường phát thông báo cho các chi đoàn;
 • Sáng 1/12 tổ chức hội nghị.
 • Từ 26/11 đến 29/11 phát tờ rơi trên lớp.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng tháng quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2017.

Yêu cầu các đồng chí trong BCH Đoàn trường thực hiện đúng tiến độ để  hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

- BTV quận Đoàn Hải An (để b/c);

- Phòng CTHSSV  (để phối hợp);

- BCH Chi đoàn cơ sở (để thực hiện);

- Lưu VP.

          T/M. BTV ĐOÀN TRƯ­ỜNG

            BÍ THƯ

 

 đã ký

 

             Đào Quang Thành

 

Các tin khác