Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  196-KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2018

 

 

 

KẾ HOẠCH

V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN của Ban Thường vụ

Trung ương Đoàn “về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”

 

 

Thực hiện kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 2 năm học 2017-2018 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tháng thanh niên 2017.

Ban thường vụ Đoàn Trường xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. , cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Nhằm xây dựng tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới: trung thực, gương mẫu, xung kích đi đầu đảm nhận việc mới, việc khó, đến những nơi gian khổ, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, đoàn thể và nhân dân giao cho; tạo nên hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ Đoàn, làm gương cho thanh thiếu nhi noi theo.

Tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Việc triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc trong cán bộ Đoàn theo tinh thần Chỉ thị 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; phải xây dựng được hình ảnh người cán bộ Đoàn thân thiện, trung thực, gương mẫu, sáng tạo, xung kích trong các hoạt động, tích cực rèn luyện trong học tập và trau dồi kỹ năng.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP:

  1. Chỉ tiêu thực hiện:

- 100% cán bộ Đoàn có xây dựng bảng đăng ký rèn luyện hằng năm và tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của bản thân.

- 100% cán bộ Đoàn đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

-  Treo bảng quy định những điều cán bộ Đoàn nên làm và những điều không nên lam theo tinh thần Chỉ thị 01CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của BTV Trung ương Đoàn.

  1. Nội dung và giải pháp thực hiện:

2.1 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tinh thần Chỉ thị 01 CT/TWĐTN  của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn

Đoàn các lớp tổ chức học tập quán triệt sâu sắc và tuyên tuyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về tinh thần của Chỉ thị. Nội dung tuyên truyền cụ thể hóa gắn với qui định về những đều nên làm và không nên làm cụ thể:

- Nên làm: Xung kích; Trách nhiệm; Gương mẫu; Trung thực; Sáng tạo; Thân thiện; Thường xuyên học tập; Tích cực rèn luyện kỹ năng.

- Không nên làm: Phát ngôn không đúng; Làm việc hình thức, đối phó; Quan liêu, hành chính hóa; Thiếu khiêm tốn và không cầu thị; Không chấp hành kỷ luật; Thiếu tinh thần đoàn kết; Thiếu ý chí đấu tranh; Thiếu chuẩn mực trong lối sống.

Hoạt động tuyên truyền phổ biến được thực hiện thường xuyên trong các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và trong sinh hoạt chi đoàn.

* Thời gian thực hiện: Tổ chức thường xuyên, định kỳ cuối năm học.

2.2 Tồ chức cho cán bộ Đoàn, tổ chức Đoàn thực hiện tinh thần Chỉ thị 01 CT/TWĐTN  của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

  1. Đối với cán bộ Đoàn:

- Nghiêm túc, gương mẫu, chấp hành đúng qui định của Đảng, Nhà nước, cơ quan, tổ chức mình là thành viên. Tích cực rèn luyện và phấn đấu thực hiện những nội dung “Nên làm – Không nên làm” được nêu trong Chỉ thị.

- Hằng năm, mỗi cán bộ Đoàn chọn một trong số các nội dung “Nên làm – Không nên làm” để đăng ký chương trình rèn luyện hằng năm và tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của bản thân trước tập thể lãnh đạo mà mình đang công tác. Việc đăng ký rèn luyện phải gắn với việc tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

- Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên thực hiện công tác tự phê  bình trước tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để tập thể nhận xét, đánh giá quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện của bản thân.

* Thời gian thực hiện: Tổ chức đăng ký vào tháng đầu tiên của kỳ 1, đánh giá vào cuối năm.

  1. Đối với các BT, PBT chi đoàn:

- Tăng cường thực hiện những biện pháp rèn luyện tác phong và lề lối công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong phạm vi quản lý; tạo môi trường, khuyến khích sự tự rèn luyện, nêu gương tốt của người cán bộ Đoàn; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế về tác phong, lề lối công tác trong đội ngũ cán bộ của Đoàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước và của Đoàn, nhất là: Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát:

Ban Chấp hành Đoàn Trường thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị trong cán bộ Đoàn; kịp thời biểu dương, giới thiệu khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt và kiểm điểm, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm những quy định của Chỉ thị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1.  Đoàn Trường:

 Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” triển khai đến các chi đoàn. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện kế hoạch ở các đơn vị.

Hướng dẫn nội dung đăng ký rèn luyện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị trong hệ thống Đoàn cơ sở; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Đoàn cấp trên.

  1. Các  chi Đoàn trực thuộc:

Triển khai thực hiện Chỉ thị..

Tổ chức phát động cho  Đoàn viên đăng ký các nội dung rèn luyện; đồng thời thường xuyên giám sát, kiểm tra việc đăng ký thực hiện.

 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các  chi đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện đúng nội dung theo tinh thần kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để b/c);

-          BCH Đoàn Quận H.A (để b/c);

-          ĐTN Các khoa, trung tâm, các chi đoàn (để th.hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 đã ký

 

Đào Quang Thành

 

 

Các tin khác