Thông báo rà soát, thu sổ Đoàn kỳ 2, năm học 2015-2016

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  108-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v rà soát, thu sổ Đoàn kỳ 2, năm học 2015-2016

 

      Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên học kỳ 2, năm học 2015-2016. Ban thường vụ Đoàn trường thông báo đến các chi đoàn triển khai rà soát việc thu, nộp sổ Đoàn  năm học 2015-2016. Cụ thể như sau:

1. Quy trình thu-nộp sổ Đoàn

- Đ/c Bí thư các chi đoàn xuống Vp Đoàn trường lấy mẫu danh sách (Từ ngày 20-29/01/2016).

- Đ/c BT căn cứ số sinh viên học tập trên lớp, lập danh sách, thu sổ Đoàn.

- Sau khi thu và lập danh sách xong, BT các lớp nộp Danh sách và sổ Đoàn về văn phòng Đoàn trường.

2. Thời gian, địa điểm nộp

a. Thời gian

Các chi đoàn tiến hành thu sổ Đoàn và nộp về văn phòng Đoàn trường từ ngày 25/01/2016 đến ngày 26/02/2016.

b. Địa điểm nộp

Văn phòng Đoàn trường

Lưu ý: Những chi đoàn đã nộp cũng phải rà soát thanh viên trong lớp để bổ xung cho đầy đủ (Có nhiều sinh viên chuyển từ lớp khác sang, từ khóa trên xuống).

Những trường hợp thất lạc sổ Đoàn, BT chi đoàn lập danh sách liên hệ lại Vp Đoàn để có hướng giải quyết cụ thể.

                                         

Nơi nhận:

-          Đảng ủy, BGH nhà trường (để b/c);

-          Các chi đoàn (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký) 

 

Đào Quang Thành

 

Các tin khác