Thông báo tuyển cộng tác viên dẫn chương trình, đội VNXK

 QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

***

Số:  65  /TB-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hải Phòng, ngày 18 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v tuyển cộng tác viên dẫn chương trình, đội VNXK

 

   

     Thực hiện kế hoạch hoạt động Đoàn năm học 2014-2015 về việc nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đoàn.

     Nhằm tạo sân chơi cho Đoàn viên và thu hút các đoàn viên có năng khiếu về dẫn chương trình, âm nhạc, múa, từ đó bổ xung vào đội văn nghệ xung kích của trường.

     BCH Đoàn trường thông báo cho các đoàn viên là học sinh, sinh viên trong toàn trường được biết. Địa điểm đăng ký tại văn phòng Đoàn trường vào các ngày trong tuần ( từ 19-25/9/2014).

     Các đồng chí Đoàn viên muốn tham gia đăng ký với Bí thư các chi đoàn lớp. Các Bí thư chi đoàn lớp nộp xuống văn phòng Đoàn. (theo mẫu đính kèm)

     Đây là một cơ hội lớn cho tất cả các học sinh, sinh viên có năng khiếu về âm nhạc và dẫn chương trình. BCH Đoàn trường yêu cầu các đồng chí Bí thư các khoa, trung tâm, các chi đoàn nghiêm túc triển khai để đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để t/b);

-          ĐTN các khoa, TT, các chi đoàn (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

                           (đã ký)

 

       Đào Quang Thành

Các tin khác