Thông báo thu giấy sinh hoạt đoàn hai chiều năm học 2014-2015

 QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

***

Số:  64  /TB-ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v thu giấy sinh hoạt đoàn hai chiều năm học 2014-2015

 

     Thực hiện kế hoạch công tác đoàn năm học 2014-2015 về việc giới thiệu Đoàn viên sinh hoạt hai chiều.

     Theo thông báo số 61-TB/ĐTN  ngày 07/6/2014 về việc phát giấy sinh hoạt hè hai chiều cho sinh viên.

     Thời hạn sinh viên về nghỉ hè đã kết thúc. Bí thư các chi đoàn tiến hành thu giấy giới thiệu sinh hoạt hè hai chiều và nộp về văn phòng đoàn trường.

     Thời gian từ 15/8 đến 22/8/2014.

Lưu ý:

          Kết quả rèn luyện và sinh hoạt đoàn tại địa phương sẽ được đánh giá vào kết quả khen thưởng hoạt động đoàn hàng năm.

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để t/b);

-          ĐTN các khoa, TT, các chi đoàn (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

                           (đã ký)

 

       Đào Quang Thành

Các tin khác