Giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Cao đẳng Hàng hải I

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Hàng hải 1 là một tổ chức chính trị - xã hội  được thành lập theo Quyết định của Ban thường vụ Quận Đoàn Hải An - Hải Phòng

 Đoàn TNCS HCM trường Cao đẳng Hàng hải 1 là đơn vị trực thuộc Quận Đoàn Hải An, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, BCH Quận Đoàn Hải An và Ban giám hiệu trường Cao đẳng Hàng hải 1.

 Đoàn thanh niên trường là tổ chức đại diện chăm lo và bảo vệ quyền của Đoàn viên thanh niên; là lực lượng chính trị nòng cốt trong phong trào học tập, rèn luyện, văn hoá - văn nghệ - thể thao và các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên  trong trường.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Hàng hải 1 hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các đơn vị trong trường và các tổ chức đóng trên địa bàn quận chăm lo giáo dục đoàn viên thanh viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển trường Cao đẳng Hàng hải 1 ngày một lớn mạnh.

 

Các tin khác