INFOGRAPHIC về " Học sinh 3 rèn luyện" khối trung cấp

Căn cứ  kế hoạch số 162/KH-LN ngày 29/3/2019  giữa Thành đoàn - Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội thành phố về việc triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2018-2022;

Căn cứ  kế hoạch số 14-KH/ĐTN ngày 14/4/2019  của quận đoàn Hải An về việc thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2018-2022;  

BCH Đoàn trường giới thiệu lại bộ INFOGRAPHIC về " Học sinh 3 rèn luyện" khối trung cấp. Đã có thông báo hướng dẫn từ đầu kỳ học ngày 1/8/2018

 

Các tin khác