Thông báo thành lập câu lạc bộ cầu lông

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  172-TB/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày  24 tháng  8 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v thành lập câu lạc bộ cầu lông

 

          Nhằm thực hiện phong trào đồng hành cùng sinh viên trong các hoạt động thể dục thể thao.

          Để tạo điều kiện cho sinh viên tham gia phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể nhằm nâng cao sức khỏe, phục vụ học tập ngày một tốt hơn;

          BCH Đoàn trường thành lập câu lạc bộ cầu lông cho sinh viên đang học tập trong nhà trường

          Đề nghị những người có nguyện vọng tham gia đăng ký tham gia câu lạc bộ trên tinh thần tự nguyện.

          - Thời gian đăng ký: từ 24/8/2017đến hết ngày 8/9/2017;

          - Người nhận đăng ký: Thầy  Đào Quang Thành.

          - Địa điểm đăng ký: Văn phòng Đoàn trường

          Sau khi có danh sách đăng ký, sẽ bầu Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và xây dựng quy chế hoạt động của câu lạc bộ.

          Lưu ý:

  • Thời gian chơi cầu lông vào buổi chiều các ngày trong tuần
  • Mọi thắc mắc xin mời liên hệ thầy Đào Quang Thành ( 0123.997.9999)            

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để b/c);

-          Quận đoàn Hải An (để b/c);

-          Phòng CTHSSV (để biết);

-          ĐTN các khoa, Tổ Tin học, các chi đoàn (để t. hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

Đào Quang Thành

Các tin khác