Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường cao đẳng Hàng hải I lần thứ XXI nhiệm kỳ 2022 - 2024

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số  388-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường cao đẳng Hàng hải I lần thứ XXI nhiệm kỳ 2022 - 2024

 

 

Căn cứ kế hoạch số Số  247 -KH/ĐTN ngày 18/11/2021 của Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Hàng hải I  về việc Tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2024

Thực hiện Hướng dẫn số 158-HD/ĐTN ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Quận Đoàn về “Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022 - 2027”.

            Được sự đồng ý của Quận đoàn Hải An, Đảng ủy, BGH cho phép tổ chức Đại hội. BCH Đoàn thường thông báo nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Chiều ngày 4/01/2022

2. Địa điểm: Hội trường A3

II. SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU:

1.Đại biểu khách mời:dự kiến là 40 đại biểu gồm:

- Đại diện Thành Đoàn Hải Phòng;

- Lãnh đạo Quận Đoàn Hải An;

- Đại diện các đoàn cơ sở trên địa bàn quận;
- Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường;
- Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Ban,Trung tâm trong Nhà trường;
- Đại diện Công Đoàn.
2. Đại biểu chính thức:  dự kiến 60 đại biểu, bao gồm: 
- Đại biểu đương nhiên (10)
- Đại biểu bầu chọn từ cơ sở (40-có thông báo phân bổ cụ thể riêng).
- Đại biểu chỉ định (10)
III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.
1. Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ XX (2019 – 2022).
2. Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Trường nhiệm kỳ XX (2019 – 2022). 
3. Xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường nhiệm kỳ XXI (2022 – 2024).
4. Bầu Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ XXI (2022 – 2024).

5.Tham luận
6. Bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.

Các đại biểu chính thức mặc đồng phục trường đối với sinh viên, các đồng chí trong BCH Đoàn trường mặc áo thanh niên Việt Nam.

Lưu ý: Do đại hội Đoàn được tổ chức vào năm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, BCH Đoàn trường có quà tặng kỷ niệm. đề nghị các đại biểu nhận quà tại bàn lễ tân trước khi vào Hội trường tham dự Hội nghị.

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách TN, BGH  (để t/b);

-          Quận đoàn Hải An (để t/b);

-          Phòng CTHSSV (để t/b);

-          ĐTN các khoa, trung tâm, chi đoàn (để thực hiện);

-          Lưu VP Đoàn trường.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

 

 

Đào Quang Thành

Các tin khác