V/v Phân ca trực phối hợp với Trung tâm y tế quận Hải An trong công tác tiêm phòng vắc xin tại điểm tiêm trường Cao đẳng Hàng hải I

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I

* * *

Số:   -TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hải Phòng, ngày  8  tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v  Phân ca trực phối hợp với Trung tâm y tế quận Hải An trong công tác tiêm phòng vắc xin tại điểm tiêm trường Cao đẳng Hàng hải I

 
   

 

 

 

Căn cứ buổi làm việc của trung tâm y tế quận Hải An về việc phối hợp trong công tác tiêm phòng vắc xin tại điểm tiêm trường Cao đẳng Hàng hải I.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu giao cho Đoàn thanh niên Nhà trường phụ trách, triển khai.

 BCH Đoàn trường xin trình nội dung thực hiện như sau:

  1. Nguồn nhân lực hỗ trợ

- Lớp 47 CĐKQT (16 thành viên).

- Lớp 47 CKM QT (12 thành viên).

- BCH Đoàn trường ( 02 thành viên)

  1. Nội dung thực hiện:

- Ngày trực 02 ca sáng và chiều;

- Sáng bắt đầu từ 6h30-611h30; chiều từ 13h00’-17h30’;

- Mỗi ca bố trí 05 người và 01 người phụ trách để điều tiết, phân bổ lực lượng theo thực tế.

- Đồng chí Đào Quang Thành phụ trách 06 ca ( 3 ngày từ thứ 6 đến chủ nhật các ngày 10, 11, 11/9/2021) số điện thoại liên hệ 0839979999

  1. Ca trực

Buổi

Thứ 6

 

Thứ 7

 

Chủ nhật

 

Sáng

Nguyễn Công Thành

47 CKMQT

Lê Quang Chiến

47 CKMQT

Nguyễn Huy Hoàng

47 CKMQT

Trần Đức Lương

47 CKMQT

Vũ Duy Dũng

47 CKMQT

Đồng Xuân Nguyên

47 CKMQT

Long

47 CĐKQT

Trương Quốc Anh

47 CĐKQT

Ngô Thế Mạnh

BCH ĐTN

Thiện

47 CĐKQT

Luận

47 CĐKQT

Linh

47 CĐKQT

Tân

47 CĐKQT

Đỗ Hữu Dư

47 CĐKQT

Đức

47 CĐKQT

Chiều

Vũ Văn Thông

47 CKMQT

Phạm Quốc Việt

47 CKMQT

Đoàn Xuân Bách

47 CKMQT

Phạm Hồng Trọng

47 CKMQT

Đinh Thanh Tùng

47 CKMQT

Nguyễn Trung Thịnh

47 CKMQT

Thanh

47 CĐKQT

Lợi

47 CĐKQT

Đạt

47 CĐKQT

Minh Tiến

47 CĐKQT

Công Tiến

47 CĐKQT

 

47 CĐKQT

Anh Quân

47 CĐKQT

Hưng

47 CĐKQT

Ngô Thế Mạnh

BCH ĐTN

 

- Yêu cầu các thành viên đến trước 10 phút;

- Đồng chí Thành có trách nhiệm liên hệ trước ½ ngày để nhắc các ca trực;

- Đồng chí nào có việc bận cần đổi ca vui lòng báo ngay cho đồng chí Thành.

- Vị trí trực có 5 điểm: điểm 1 kiểm tra danh sách, điểm 2 đo thân nhiệt, điểm 3 phát tờ khai; điểm 4 hướng dẫn và điều phối người đến tiêm lên cầu thang, điểm 5 hướng dẫn và điều phối người tiêm xong vào hội trường A3 nghỉ ngơi, theo dõi sau tiêm.

- Tất cả các vị trí sẽ do đồng chí Thành phân công vào đầu giờ mỗi ca trực .

BCH Đoàn trường yêu cầu các đồngchí có tên trên thực hiện nghiêm túc để đảm bảo công tác phối hợp được  chu đáo và hiệu quả ./.

 

Nơi nhận:

-          Đảng ủy viên phụ trách T.N (để T.B)

-          Các lớp 7 CKMQT. 47 CĐKQT, đ/c Mạnh ( để thực hiện)

-          Lưu VP Đoàn trường

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 (đã ký)

 

 

Đào Quang Thành

 

Các tin khác