V/v công nhận kết quả hội nghị kiện toàn Phó Bí thư Đoàn trường khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2022

QUẬN ĐOÀN HẢI AN

BCH ĐOÀNTRƯỜNG CĐ HÀNG HẢI I


Số  372  /TB-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHHải Phòng, ngày 14 tháng 10  năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v công nhận kết quả hội nghị kiện toàn Phó Bí thư Đoàn trường khóa XX,

nhiệm kỳ 2019-2022

 

Căn cứ hội nghị kiện toàn chức danh Phó Bí thư Đoàn trường khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2022 ngày 14/10/2021:

Căn cứ quyết định số 145-QĐ/ĐTN ngày 15/10/2021 về việc công nhận Phó Bí thư Đoàn trường khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2022:

BCH Đoàn trường thông báo kết quả kiện toàn như  sau

Đồng chí Hoàng Văn Chiến nguyên Phó bí thư Đoàn trường thôi không giữ chức vụ và rút tên khỏi BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2019-2022:

Đồng chí Đào Tuấn Anh được bổ xung kiện toàn vào chức danh Phó bí thư Ban chấp hành Đoàn trường khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2022 kể từ ngày 16/10/2021.

 

Nơi nhận:

-          Đảng UV phụ trách TN, BGH, quận đoàn Hải An (để b/c);

-          Phòng TCHC, KHTC (để phối hợp);

-          Các khoa, Phòng CTHSSV (để biết);

-          Các đ/c có tên trên (để th/h);

-         Lưu VP.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 (đã ký)

 

Đào Quang Thành

 

Các tin khác