Tài liệu văn bản

HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (Số: 29 HD/VP ngày 20 tháng 5 năm 2009) (18/05/2012)
Căn cứ quyết định số 1836 QĐ/TWĐTN ngày 23/6/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đoàn